Văn bản quy phạm pháp luật » Tất cả văn bản
Cơ cấu tổ chức (2993) Chính sách (1946) Thuế - Lệ phí (1735)
Doanh nghiệp (1719) Tài chính - Ngân hàng (1546) Đất đai - Nhà ở (1544)
Hành chính (1434) Giáo dục - Đào tạo (1163) Lao động - Tiền lương (869)
Xây dựng (792) Y tế - Sức khỏe (714) Xuất - Nhập khẩu (712)
Đầu tư (711) Giao thông (650) Nông nghiệp (646)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
36/2015/NĐ-CP 17/04/2015 Quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp
12/2015/QĐ-TTg 16/04/2015 Về cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách
35/2015/NĐ-CP 13/04/2015 Về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
19/2015/QĐ-UBND 13/04/2015 Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu
07/2015/QĐ-UBND 13/04/2015 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau
06/2015/QĐ-UBND 10/04/2015 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau
32/2015/QĐ-UBND 08/04/2015 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng
18/2015/QĐ-UBND 07/04/2015 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn công chức phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
05/2015/QĐ-UBND 07/04/2015 Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau
11/2015/QĐ-TTg 03/04/2015 Quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo
10/2015/QĐ-TTg 03/04/2015 Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2 Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 21/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 67/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ
08/2015/QĐ-UBND 03/04/2015 V/v Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
07/2015/QĐ-UBND 03/04/2015 Về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
34/2015/NĐ-CP 31/03/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
13/2015/TT-BTNMT 31/03/2015 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
12/2015/TT-BTNMT 31/03/2015 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
08/2015/QĐ-UBND 30/03/2015 Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang
05/2015/TT-BGTVT 30/03/2015 Quy định về tiêu chuẩn chức danh nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu đường sắt đô thị
41/2015/TT-BTC 27/03/2015 Sửa đổi Điều 9 Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước
33/2015/NĐ-CP 27/03/2015 Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra
31/2015/QĐ-UBND 27/03/2015 Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng
30/2015/QĐ-UBND 27/03/2015 Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Đạ Terh, tỉnh Lâm Đồng
29/2015/QĐ-UBND 27/03/2015 Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng
28/2015/QĐ-UBND 27/03/2015 Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
27/2015/QĐ-UBND 27/03/2015 Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
26/2015/QĐ-UBND 27/03/2015 Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
25/2015/QĐ-UBND 27/03/2015 Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
24/2015/QĐ-UBND 27/03/2015 Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
23/2015/QĐ-UBND 27/03/2015 Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng
22/2015/QĐ-UBND 27/03/2015 Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng
21/2015/QĐ-UBND 27/03/2015 Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
20/2015/QĐ-UBND 27/03/2015 Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
07/2015/QĐ-UBND 27/03/2015 Về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xét duyệt và tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang
05/2015/TT-BCT 27/03/2015 Sửa đổi, bổ sung mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 31/2013/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tư do Việt Nam - Chi Lê
14/2015/QĐ-UBND 26/03/2015 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất
39/2015/TT-BTC 25/03/2015 Quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
38/2015/TT-BTC 25/03/2015 Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
32/2015/NĐ-CP 25/03/2015 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
14/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC 25/03/2015 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
10/2015/TT-BTNMT 25/03/2015 Quy định kỹ thuật về sản xuất ảnh viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu cao để cung cấp đến người sử dụng
09/2015/QĐ-TTg 25/03/2015 Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
08/2015/TT-BTTTT 25/03/2015 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao"
31/2015/NĐ-CP 24/03/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
07/2015/TT-BTTTT 24/03/2015 Quy định về kết nối viễn thông
07/2015/QĐ-UBND 23/03/2015 Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre
06/2015/TT-BTTTT 23/03/2015 Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
17/2015/QĐ-UBND 20/03/2015 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh
04/2015/QĐ-UBND 19/03/2015 Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 2 và điểm a, khoản 2, Điều 3 Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh về việc Quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Cà Mau
03/2015/QĐ-UBND 18/03/2015 V/v sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2 Điều 8 của Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, ban hành kèm theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ
30/2015/NĐ-CP 17/03/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
05/2015/TT-BYT 17/03/2015 Ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế
16/2015/QĐ-UBND 16/03/2015 Về sửa đổi, bổ sung Danh sách phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố
12/2015/TT-BNNPTNT 16/03/2015 Hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu
06/2015/QĐ-UBND 16/03/2015 Ban hành Quy chế Phối hợp trong quản lý nhà nước đối với vật tư nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
04/2015/TT-BCT 16/03/2015 Sửa đổi, bổ sung Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc
02/2015/TT-TTCP 16/03/2015 Quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước
29/2015/NĐ-CP 15/03/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng
32/2015/TT-BTC 14/03/2015 Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ; điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ
18/2015/QĐ-UBND 13/03/2015 Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Điều 7, Chương II Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng, ban, chi cục và tương đương trở xuống thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND
28/2015/NĐ-CP 12/03/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
17/2015/QĐ-UBND 11/03/2015 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Diệp hạ châu Cát Tiên"
05/2015/QĐ-UBND 11/03/2015 V/v Ban hành tỷ lệ phần trăm (%) đề tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm không thông qua hình thức đấu giá; tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất có mặt nước, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
04/2015/TT-BKHCN 11/03/2015 Quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
27/2015/NĐ-CP 10/03/2015 Quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú"
16/2015/QĐ-UBND 10/03/2015 Về việc tập trung, nuôi dưỡng các đối tượng là người lang thang, người xin ăn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
14/2015/QĐ-UBND 10/03/2015 Quy định về chính sách hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
11/2015/TT-BNNPTNT 10/03/2015 Quy định đánh giá rủi ro đối với thủy sản sống nhập khẩu dùng làm thực phẩm
05/2015/TTLT-BGDĐT-BTC 10/03/2015 Hướng dẫn tuyển sinh và chế độ tài chính thực hiện Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2020"
04/2015/TT-BTTTT 10/03/2015 Quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz
04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC 10/03/2015 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo
30/2015/TT-BTC 09/03/2015 Hướng dẫn việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán các khoản hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
26/2015/NĐ-CP 09/03/2015 Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
08/2015/QĐ-TTg 09/03/2015 Thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
06/2015/QĐ-UBND 09/03/2015 Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2015
29/2015/TT-BTC 06/03/2015 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 604+700, Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Bình
04/2015/QĐ-UBND 06/03/2015 Ban hành Quy định chính sách ưu đãi về sử dụng đất đối với các hoạt động xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
03/2015/TT-BTTTT 06/03/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
16/2015/QĐ-UBND 04/03/2015 Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
09/2015/TT-BQP 04/03/2015 Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo và bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với sĩ quan biệt phái
02/2015/TT-BYT 04/03/2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
12/2015/QĐ-UBND 03/03/2015 Ban hành Quy định về công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
10/2015/QĐ-UBND 03/03/2015 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh
09/2015/TT-BNNPTNT 03/03/2015 Hướng dẫn thực hiện điểm a khoản 1 Điều 6 Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020
08/2015/TT-BNNPTNT 02/03/2015 Quy định về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh mật ong xuất khẩu
07/2015/QĐ-TTg 02/03/2015 Ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia
26/2015/TT-BTC 27/02/2015 Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
24/2015/NĐ-CP 27/02/2015 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa
15/2015/QĐ-UBND 27/02/2015 Bổ sung một số nội dung của Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng
13/2015/QĐ-UBND 27/02/2015 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức, chủ đầu tư, nhà thầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
12/2015/QĐ-UBND 27/02/2015 Về việc ban hành Tiêu chí cánh đồng lớn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
08/2015/TT-BLĐTBXH 27/02/2015 Ban hành chương trình, giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh dùng cho trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề
03/2015/TTLT-BGTVT-BTC 27/02/2015 Hướng dẫn quản lý tài chính, giao kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm hoạt động bay
03/2015/TT-BCT 27/02/2015 Quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng nuối, trứng gia cầm năm 2015
02/2015/TT-BTTTT 27/02/2015 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với các thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động GSM và DCS"
01/2015/TT-BYT 27/02/2015 Hướng dẫn tư vấn phòng, chống HIV/AIDS tại cơ sở y tế
11/2015/QĐ-UBND 26/02/2015 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh
08/2015/QĐ-UBND 26/02/2015 Về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
08/2015/TT-BTNMT 26/02/2015 Quy định kỹ thuật bơm nước thí nghiệm trong điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất
03/2015/TT-BGDĐT 26/02/2015 Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
03/2015/QĐ-UBND 26/02/2015 Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Cà Mau Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
1 - 100 | 35551Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.