Văn bản quy phạm pháp luật » Tất cả văn bản
Cơ cấu tổ chức (2972) Chính sách (1927) Doanh nghiệp (1706)
Thuế - Lệ phí (1703) Tài chính - Ngân hàng (1540) Đất đai - Nhà ở (1497)
Hành chính (1401) Giáo dục - Đào tạo (1150) Lao động - Tiền lương (858)
Xây dựng (786) Đầu tư (708) Xuất - Nhập khẩu (706)
Y tế - Sức khỏe (701) Giao thông (642) Nông nghiệp (637)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
72/2014/QĐ-TTg 17/12/2014 Quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác
71/2014/QĐ-TTg 17/12/2014 Về sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước
118/2014/NĐ-CP 17/12/2014 Về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp
71/2014/TTLT/BGTVT-BTC 10/12/2014 Quy định về chi phí thẩm tra an toàn giao thông đối với công trình đường bộ đang khai thác
70/2014/QĐ-TTg 10/12/2014 Ban hành Điều lệ trường đại học
69/2014/QĐ-TTg 10/12/2014 Quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng
68/2014/QĐ-TTg 09/12/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
117/2014/NĐ-CP 08/12/2014 Quy định về Y tế xã, phường, thị trấn
47/2014/TT-BCT 05/12/2014 Quy định về quản lý website thương mại điện tử
46/2014/TT-BNNPTNT 05/12/2014 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn
20/2014/TT-BTTTT 05/12/2014 Quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước
67/2014/QĐ-TTg 04/12/2014 Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2 Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 21/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ
116/2014/NĐ-CP 04/12/2014 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật
46/2014/TT-BCT 03/12/2014 Quy định về hoạt động xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Công Thương
115/2014/NĐ-CP 03/12/2014 Quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp nhà nước
37/2014/TT-BGDĐT 02/12/2014 Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu tiếng dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông
44/2014/TT-BNNPTNT 01/12/2014 Quy định các bệnh phải kiểm tra định kỳ đối với cơ sở chăn nuôi gia súc giống, gia cầm giống, bò sữa
184/2014/TT-BTC 01/12/2014 Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước
86/2014/QH13 28/11/2014 Nghị quyết tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng
44/2014/TT-BCT 28/11/2014 Quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia
36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV 28/11/2014 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
69/2014/TT-BGTVT 27/11/2014 Quy định thủ tục xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa
181/2014/TT-BTC 27/11/2014 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện áp dụng tại Thư viện Quốc gia Việt Nam
37/2014/TT-NHNN 26/11/2014 Quy định việc thiết kế mẫu tiền, chế bản và quản lý in, đúc tiền Việt Nam
18/2014/TT-BXD 26/11/2014 Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 08 tháng 3 năm 2013 hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ
18/2014/TT-BTTTT 26/11/2014 Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ đối với việc cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện
179/2014/TTLT-BTC-BTNMT 26/11/2014 Hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014
17/2014/TT-BTTTT 26/11/2014 Quy định chế độ báo cáo về hoạt động chứng thực chữ ký số
114/2014/NĐ-CP 26/11/2014 Quy định về đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng
113/2014/NĐ-CP 26/11/2014 Về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật
08/2014/TT-BKHĐT 26/11/2014 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư
66/2014/QĐ-TTg 25/11/2014 Về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển
10/2014/TT-TTCP 24/11/2014 Quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi
09/2014/TT-TTCP 24/11/2014 Quy định tiêu chuẩn chức danh Phó Chánh Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
08/2014/TT-TTCP 24/11/2014 Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra
07/2014/TT-BKHĐT 24/11/2014 Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
83/2014/QĐ-UBND 21/11/2014 Về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2010 của UBND thành phố Hà Nội
82/2014/QĐ-UBND 21/11/2014 Ban hành Quy đinh quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
82/2014/QĐ-UBND 21/11/2014 Ban hành Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội
81/2014/QĐ-UBND 21/11/2014 Ban hành Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Tàu Voi, tỉnh Hà Tĩnh
112/2014/NĐ-CP 21/11/2014 Quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền
80/2014/QĐ-UBND 20/11/2014 Ban hành Quy định phối hợp quản lý tạm trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
49/2014/QĐ-UBND 20/11/2014 V/v Ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất
34/2014/TT-NHNN 20/11/2014 Hướng dẫn về quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế
16/2014/QĐ-UBND 20/11/2014 V/v ban hành Bảng giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô và bằng đường sông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
111/2014/NĐ-CP 20/11/2014 Quy định niên hạn sử dụng của phương tiện thủy nội địa và niên hạn sử dụng của phương tiện thủy được phép nhập khẩu
110/2014/NĐ-CP 20/11/2014 Quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa
109/2014/NĐ-CP 20/11/2014 Về Quy chế bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải
108/2014/NĐ-CP 20/11/2014 Về chính sách tinh giản biên chế
81/2014/QĐ-UBND 19/11/2014 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 01/03/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy định về Quy trình soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố trình
1 - 50 | 35126Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.