Văn bản quy phạm pháp luật » Tất cả văn bản
Cơ cấu tổ chức (3358) Hành chính (2832) Thuế - Lệ phí (2121)
Chính sách (2088) Đất đai - Nhà ở (1839) Doanh nghiệp (1810)
Tài chính - Ngân hàng (1590) Giáo dục - Đào tạo (1307) Lao động - Tiền lương (999)
Xây dựng (903) Y tế - Sức khỏe (821) Xuất - Nhập khẩu (796)
Nông nghiệp (763) Đầu tư (754) Giao thông (753)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2019/QĐ-UBND 20/03/2019 Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
15/2019/QĐ-UBND 19/03/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
14/2019/QĐ-UBND 19/03/2019 Về việc bãi bỏ Điều 7 của Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bến Tre ban hành kèm theo Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
13/2019/QĐ-UBND 19/03/2019 Về viêc ban hành danh mục và trách nhiệm phối hợp trong việc mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Bến Tre
04/2019/QĐ-UBND 19/03/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
16/2019/TT-BTC 18/03/2019 Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí được trích để thực hiện chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước
15/2019/QĐ-UBND 18/03/2019 Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
14/2019/TT-BTC 15/03/2019 Quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020
14/2019/QĐ-UBND 15/03/2019 Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
13/2019/TT-BTC 15/03/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết
09/2019/QĐ-UBND 15/03/2019 Về việc bãi bỏ Văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
02/2019/TT-BTP 15/03/2019 Quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư
27/2019/NĐ-CP 13/03/2019 Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
14/2019/QĐ-TTg 13/03/2019 Về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật
12/2019/TT-BTC 13/03/2019 Quy định chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước
03/2019/QĐ-UBND 13/03/2019 Ban hành đơn giá xây dựng mới biệt thự, nhà ở, nhà kính và đơn giá cấu kiện tổng hợp để xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
653/2019/UBTVQH14 12/03/2019 Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021
12/2019/TT-BGTVT 11/03/2019 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật các hao phí ca máy cho các phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa
11/2019/TT-BGTVT 11/03/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt
10/2019/TT-BGTVT 11/03/2019 Quy định về phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải
05/2019/TT-BCT 11/03/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời
26/2019/NĐ-CP 08/03/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản
12/2019/QĐ-UBND 08/03/2019 Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Bến Tre
08/2019/QĐ-UBND 08/03/2019 Về việc điều chỉnh giá một số loại đất thuộc Bảng giá đất thành phố Hải Phòng 05 năm (2015-2019) trên địa bàn 07 huyện
02/2019/TT-BTTTT 08/03/2019 Hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
25/2019/NĐ-CP 07/03/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền
07/2019/TT-BLĐTBXH 07/03/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng
07/2019/QĐ-UBND 06/03/2019 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang
24/2019/NĐ-CP 05/03/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi
13/2019/QĐ-UBND 05/03/2019 Về việc tổ chức và hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố, thị xã
05/2019/QĐ-UBND 05/03/2019 Điều chỉnh Bảng giá các loại đất năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 và Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
01/2019/TT-BTTTT 05/03/2019 Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
04/2019/TT-BCT 04/03/2019 Quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2019
09/2019/TT-BGTVT 01/03/2019 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu
02/2019/QĐ-UBND 01/03/2019 Sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
08/2019/TT-BGTVT 28/02/2019 Quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo chất lượng thực hiện
06/2019/QĐ-UBND 28/02/2019 Bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
02/2019/TT-NHNN 28/02/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
13/2019/QĐ-TTg 27/02/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy
06/2019/QĐ-UBND 27/02/2019 Về việc bãi bỏ Quyết định số 2682/2001/QĐ-UB ngày 04/12/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển du lịch Ninh Bình
23/2019/NĐ-CP 26/02/2019 Về hoạt động triển lãm
12/2019/QĐ-TTg 26/02/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ
11/2019/QĐ-UBND 26/02/2019 Ban hành quy định chế độ miễn, giảm về tiền thuê đất và giá cho thuê cơ sở hạ tầng đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
22/2019/NĐ-CP 25/02/2019 Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân
02/2019/QĐ-UBND 25/02/2019 Về việc bãi bỏ Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Bảng quy định đơn giá bồi thường về cây trồng, hoa màu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
01/2019/TT-BGDĐT 25/02/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
20/2019/NĐ-CP 21/02/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ
19/2019/NĐ-CP 19/02/2019 Về họ, hụi, biêu, phường
11/2019/QĐ-TTg 18/02/2019 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Bộ Ngoại giao
10/2019/QĐ-TTg 18/02/2019 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Biên giới quốc gia trực thuộc Bộ Ngoại giao
12/2019/QĐ-UBND 15/02/2019 Về việc sửa đổi, bổ sung nội dung về số lượng, mức khoán chi phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm tại Điều 1, Điều 2 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh
09/2019/QĐ-TTg 15/02/2019 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
09/2019/TT-BTC 15/02/2019 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
08/2019/QĐ-TTg 15/02/2019 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
07/2019/QĐ-TTg 15/02/2019 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao
07/2019/TT-BGTVT 14/02/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về bảo trì công trình hàng hải
07/2019/QĐ-UBND 13/02/2019 Sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 23/20115/QĐ-UBND ngày 15/06/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc
15/2019/TT-BQP 11/02/2019 Quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của Cảnh sát biển Việt Nam
02/2019/TT-BNNPTNT 11/02/2019 Ban hành Danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán và nguyên liệu đơn được phép lưu hành tại Việt Nam
18/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh
17/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
16/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
15/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp
14/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
13/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
12/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
06/2019/QĐ-TTg 01/02/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện
01/2019/TT-NHNN 01/02/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
06/2019/TT-BGTVT 31/01/2019 Quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia theo chất lượng thực hiện và chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia
04/2019/QĐ-UBND 31/01/2019 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam
03/2019/QĐ-UBND 31/01/2019 Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau
629/2019/NQ-UBTVQH14 30/01/2019 Hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân
11/2019/NĐ-CP 30/01/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
10/2019/NĐ-CP 30/01/2019 Về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước
08/2019/TT-BTC 30/01/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
05/2019/QĐ-UBND 30/01/2019 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
13/2019/TT-BQP 29/01/2019 Quy định, hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định và chế độ báo cáo tài sản cố định là tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng
07/2019/TT-BTC 28/01/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp
06/2019/TT-BTC 28/01/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước
05/2019/TT-BLĐTBXH 28/01/2019 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống máng trượt dùng trong công trình vui chơi công cộng
05/2019/TT-BTC 25/01/2019 Hướng dẫn kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô
04/2019/TT-BKHĐT 25/01/2019 Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu
09/2019/NĐ-CP 24/01/2019 Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
02/2019/TT-BNV 24/01/2019 Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
01/2019/TT-BNV 24/01/2019 Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức
08/2019/QĐ-UBND 23/01/2019 Ban hành quy chế Quản lý và Sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bến Tre
08/2019/NĐ-CP 23/01/2019 Quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
07/2019/NĐ-CP 23/01/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay
04/2019/TT-BGTVT 23/01/2019 Quy định về tuần đường, tuần kiểm để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
06/2019/NĐ-CP 22/01/2019 Về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
05/2019/NĐ-CP 22/01/2019 Về kiểm toán nội bộ
04/2019/QĐ-UBND 22/01/2019 Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
04/2019/QĐ-TTg 22/01/2019 Về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm
03/2019/TT-BKHĐT 22/01/2019 Quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam
03/2019/TT-BCT 22/01/2019 Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
02/2019/QĐ-UBND 22/01/2019 Về việc bãi bỏ Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
07/2019/QĐ-UBND 21/01/2019 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2019
06/2019/QĐ-UBND 21/01/2019 Ban hành Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre
05/2019/QĐ-UBND 21/01/2019 Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre
05/2019/QĐ-UBND 21/01/2019 Sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc
04/2019/TT-BLĐTBXH 21/01/2019 Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
01/2019/QĐ-UBND 21/01/2019 Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
04/2019/TT-BTC 18/01/2019 Bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
04/2019/QĐ-UBND 18/01/2019 Bãi bỏ Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
01/2019/QĐ-UBND 18/01/2019 V/v quy định giá tiêu thụ nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn cung cấp
01/2019/TT-BNNPTNT 18/01/2019 Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam
01/2019/TT-BTP 17/01/2019 Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển
01/2019/TT-BVHTTDL 17/01/2019 Quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng
03/2019/QĐ-TTg 15/01/2019 Ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
03/2019/TT-BTC 15/01/2019 Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến
02/2019/TT-BCT 15/01/2019 Quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió
04/2019/QĐ-UBND 14/01/2019 Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
04/2019/QĐ-UBND 14/01/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre ban hành kèm theo Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
02/2019/TT-BTC 14/01/2019 Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính
04/2019/NĐ-CP 11/01/2019 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
03/2019/TT-BGTVT 11/01/2019 Quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ
03/2019/QĐ-UBND 11/01/2019 Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin và duy trì hoạt động Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
03/2019/QĐ-UBND 11/01/2019 Về việc sửa đổi Khoản 4 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 51/2015/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
02/2019/TT-BGTVT 11/01/2019 Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng
01/2019/TT-BGTVT 11/01/2019 Quy định về quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa
03/2019/TT-BQP 10/01/2019 Quy định công tác quản lý báo chí trong Bộ Quốc phòng
03/2019/QĐ-UBND 10/01/2019 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2680/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố
01/2019/QĐ-UBND 10/01/2019 Ban hành Quy định mức trích, nội dung chi và mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
02/2019/QĐ-UBND 09/01/2019 Về việc sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
01/2019/TT-BCT 09/01/2019 Quy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu
02/2019/QĐ-TTg 08/01/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam
02/2019/TT-BKHĐT 08/01/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
02/2019/TT-BQP 07/01/2019 Quy định về hoạt động đo lường trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng
01/2019/QĐ-TTg 05/01/2019 Ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030
01/2019/QĐ-UBND 05/01/2019 Sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc
03/2019/NĐ-CP 04/01/2019 Về hoạt động viễn thám
02/2019/QĐ-UBND 04/01/2019 Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bến Tre
01/2019/TT-BKHĐT 04/01/2019 Quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê
01/2019/TT-BQP 03/01/2019 Quy định chế độ báo cáo công tác của Ngành Thi hành án Quân đội
01/2019/QĐ-UBND 03/01/2019 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bến Tre
02/2019/NĐ-CP 02/01/2019 Về phòng thủ dân sự
01/2019/TT-BLĐTBXH 02/01/2019 Quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện
01/2019/NĐ-CP 01/01/2019 Về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng
53/2018/TT-NHNN 31/12/2018 Quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
52/2018/TT-NHNN 31/12/2018 Quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
49/2018/TT-NHNN 31/12/2018 Quy định về tiền gửi có kỳ hạn
48/2018/TT-NHNN 31/12/2018 Quy định về tiền gửi tiết kiệm
173/2018/TT-BQP 31/12/2018 Công bố danh mục cụ thể hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Quốc phòng theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ
169/2018/NĐ-CP 31/12/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế
61/2018/TT-BGTVT 28/12/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế công tác lưu trữ của Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Thông tư số 74/2014/TT-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
59/2018/QĐ-UBND 28/12/2018 Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với một số loại đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau
58/2018/QĐ-UBND 28/12/2018 Ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau
57/2018/QĐ-UBND 28/12/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
57/2018/QĐ-UBND 28/12/2018 Ban hành bộ "Đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản" khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
50/2018/QĐ-UBND 28/12/2018 Ban hành Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau
49/2018/QĐ-UBND 28/12/2018 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau
48/2018/QĐ-UBND 28/12/2018 Sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 3 Điều 7 của Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, khuyến khích đạo tạo cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
47/2018/TT-NHNN 28/12/2018 Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo mã HS thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực vàng
47/2018/QĐ-UBND 28/12/2018 Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Bến Tre
46/2018/TT-NHNN 28/12/2018 Quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp cổ đông lớn của một tổ chức tín dụng và người có liên quan của cổ đông đó sở hữu cổ phần từ 5% trở lên vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng khác
45/2018/TT-BYT 28/12/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 4 năm 2016 quy định chi tiết Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số
44/2018/TT-BNNPTNT 28/12/2018 Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu
43/2018/TT-BNNPTNT 28/12/2018 Quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam
42/2018/TT-BLĐTBXH 28/12/2018 Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
42/2018/TT-BNNPTNT 28/12/2018 Bãi bỏ Thông tư số 31/2016/TT-BNNPTNT ngày 05/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trình tự sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên; xử lý tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
41/2018/TT-BNNPTNT 28/12/2018 Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
38/2018/TT-BLĐTBXH 28/12/2018 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
35/2018/TT-BTNMT 28/12/2018 Quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại
34/2018/TT-BGDĐT 28/12/2018 Quy định Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Nhật thực hành
31/2018/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đăk Lắk
30/2018/QĐ-UBND 28/12/2018 Ban hành Quy chế thu hồi vốn đầu tư xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (cống cáp, hào và tuy nen kỹ thuật) trên địa bàn thành phố Hà Nội
24/2018/QĐ-UBND 28/12/2018 Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
24/2018/QĐ-UBND 28/12/2018 Ban hành quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
23/2018/TT-BTTTT 28/12/2018 Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020
22/2018/TT-BTTTT 28/12/2018 Ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm
168/2018/NĐ-CP 28/12/2018 Về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành trung ương, địa phương
136/2018/TT-BTC 28/12/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quán lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước
135/2018/TT-BTC 28/12/2018 Quy định việc quản lý đối với tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý tạm gửi, tạm giữ do Kho bạc Nhà nước nhận bảo quản
133/2018/TT-BTC 28/12/2018 Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước
132/2018/TT-BTC 28/12/2018 Hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ
09/2018/TT-BKHĐT 28/12/2018 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
56/2018/QĐ-UBND 27/12/2018 Thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
43/2018/QĐ-UBND 27/12/2018 Về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Phú Thọ
40/2018/TT-BNNPTNT 27/12/2018 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ
39/2018/TT-BNNPTNT 27/12/2018 Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
13/2018/TT-BXD 27/12/2018 Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước
128/2018/TT-BTC 27/12/2018 Quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam
127/2018/TT-BTC 27/12/2018 Quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
08/2018/TT-BKHĐT 27/12/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
07/2018/TT-BKHĐT 27/12/2018 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư
56/2018/TT-BCT 26/12/2018 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
55/2018/TT-BCT 26/12/2018 Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019
39/2018/TT-NHNN 26/12/2018 Hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
37/2018/TT-BLĐTBXH 26/12/2018 Quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải
36/2018/TT-BLĐTBXH 26/12/2018 Hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em
33/2018/TT-BGDĐT 26/12/2018 Hướng dẫn công tác xã hội trong trường học
33/2018/TT-BTNMT 26/12/2018 Quy định quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển
32/2018/TT-BTNMT 26/12/2018 Quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng
32/2018/TT-BLĐTBXH 26/12/2018 Hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa
31/2018/TT-BLĐTBXH 26/12/2018 Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
30/2018/TT-BTNMT 26/12/2018 Quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng
29/2018/TT-BTNMT 26/12/2018 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn
28/2018/TT-BTNMT 26/12/2018 Quy định kỹ thuật công tác bay đo từ và trọng lực trong hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản
167/2018/NĐ-CP 26/12/2018 Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất
126/2018/TT-BTC 26/12/2018 Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"
« Đầu‹ Trước1201 - 1400 | 41617Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Quyền Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.