Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội : Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước của  Thành phố Hà Nội trong công tác quản lý Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại và thương mại đặc thù


ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI
________

Số: 17/2011/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước

 của  Thành phố Hà Nội trong công tác quản lý Văn phòng đại diện, Chi

nhánh của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại và thương mại đặc thù

___________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;

Căn cứ Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28/2/2006 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế;

Căn cứ quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Công Thương Hà Nội tại tờ trình số 2074/TTR-SCT ngày 30/6/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội trong công tác quản lý Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại và thương mại đặc thù.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 104/2007/QĐ-UBND ngày 25/9/2007 về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội trong công tác quản lý Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại và thương mại đặc thù.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan và Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Đ/c Nguyễn Huy Tưởng PCTUBND TP;
- Bộ CT, Bộ TP (Cục Quản lý Văn bản QPPL);
- Các sở; CT, LĐTB&XH, TP, TC,
- Cục Thuế; Công An TP;
- Đoàn ĐBQHHN & HĐNDTP;
- CVP, PVPNg Ng Sơn;
- Cổng TTĐT UBND TP;
- Công báo;
- Các Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại HN;
- Lưu: VT, CTt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

Nguyễn Huy Tưởng

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: QD17UB.DOC (84992 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.