Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư liên tịch số 62/2011/TTLT-BTC-BCT-BGTVT của Bộ Công thương-Bộ Giao thông vận tải-Bộ Tài chính :  Sửa đổi, bổ sung Mục IV của Thông tư liên tịch số 08/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT ngày 17 tháng 12 năm 2004 hướng dẫn thực hiện dịch vụ trung chuyển container tại các cảng biển Việt Nam của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương), Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải


BỘ TÀI CHÍNH - BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ TÀI CHÍNH - BỘ CÔNG THƯƠNG

- BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

___________

Số: 62/2011/TTLT-BTC-BCT-BGTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

Hà Nội, ngày 13  tháng 5 năm 2011

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

 Sửa đổi, bổ sung Mục IV của Thông tư liên tịch số 08/2004/TTLT-BTM-

BTC-BGTVT ngày 17 tháng 12 năm 2004 hướng dẫn thực hiện dịch vụ

 trung chuyển container tại các cảng biển Việt Nam của Bộ Thương mại

(nay là Bộ Công Thương), Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải

__________________________

 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

 Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 04 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải;

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Bộ Luật Hàng hải Việt Nam số 40/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1163/VPCP-CN ngày 15 tháng 03 năm 2004 của Văn phòng Chính phủ về dịch vụ trung chuyển container tại các cảng biển Việt Nam;

Liên Bộ: Công Thương - Tài chính - Giao thông vận tải thống nhất quy định như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Mục IV của Thông tư liên tịch số 08/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT ngày 17 tháng 12 năm 2004 của liên Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) - Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện dịch vụ trung chuyển container tại các cảng biển Việt Nam như sau:

“IV. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đóng trong container trung chuyển

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đóng trong container trung chuyển thực hiện theo quy định tại Điều 43 về thủ tục hải quan đối với hàng hoá đưa ra, đưa vào cảng trung chuyển của Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu”.  

Điều 2. Hiệu lực thi hành:

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/6/2011

2. Trong quá trình thực hiện, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải sẽ phối hợp xem xét giải quyết kịp thời những phát sinh, vướng mắc và hàng năm tổ chức họp rút kinh nghiệm việc thực hiện các quy định, hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 08/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT ngày 17/12/2004 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) - Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải và Thông tư liên tịch này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 Nguyễn Thành Biên

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THỨ TRƯỞNG

 (Đã ký)

 Nguyễn Hồng Trường

 

Nơi nhận:

-Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng CP;

-Văn phòng Quốc hội; VP Chủ tịch nước;

-Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

-Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

-Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao;

-Văn phòng BCĐ TW về phòng chống tham nhũng;

-UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

-Sở TC, Cục thuế, Hải quan, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;

-Kiểm toán Nhà nước;

-Công báo; Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư Pháp);

-Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính;

-Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;

-Lưu: VT, (BTC, BCT, BGTVT)

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: TTLT62BTC.DOC (46080 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.