Thông tin chi tiết Văn bản chỉ đạo điều hành

Chỉ thị số 12/CT-UBND của UBND Tỉnh Quảng Ngãi : Về việc triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH QUẢNG NGÃI

________

Số: 12/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 3 năm 2011

 

CHỈ THỊ

V việc triển khai thi hành Lut Thi hành án hình s

________________

  

Đ triển khai t chc thc hiện và thi hành nghiêm c nội dung Luật Thi hành án hình s và Quyết định s 15/QĐ-TTg ngày 03/01/2011 ca Th tưng Chính phphê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình s; Ch tịch y ban nhân dân tỉnh ch thị: 

1. Sở Tư pháp:

a) Chịu trách nhim chính trong vic tuyên truyn, ph biến sâu rộng Lut Thi hành án hình s và các văn bản hưng dẫn thi hành với nội dung và hình thc thiết thc, phù hợp với tng đối tưng; đồng thi, bồi dưng kiến thc cho báo cáo viên đ giới thiu, ph biến, tuyên truyền các quy định ca Luật Thi hành án hình scho n bộ, công chc ngành tư pháp và toàn xã hội đ nâng cao nhận thc, thống nhất thc hin.

b) Ch trì, phối hợp với các ngành chc năng soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc thi hành Luật Thi nh án hình s đ kiến ngh cấp có thẩm quyền sa đổi, b sung hoặc thay thế cho phù hp.

2. Công an tỉnh trách nhiệm phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh và các ngành chc năng:

a) Xây dng kế hoạch t chc triển khai, tập hun; ph biến, tuyên truyền nội dung ca Luật Thi hành án hình s đ thống nhất nhận thc và thc hiện đầy đủ, nghiêm c công tác thi hành án hình s trên địa bàn toàn tỉnh; phòng nga, ngăn chặn việc vận dụng không đúng hoặc lợi dụng đ thc hiện hành vi vi phạm pháp luật trong khi thi hành nhiệm vụ.

b) Ch t tham gia d thảo và triển khai các Đ án, Ngh định, Thông tư, Thông tư liên tịch hưng dẫn thi hành luật cho sát hp, đáp ng yêu cầu cải cách tư pháp và thc tế tại địa phương. Phối hp, soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan, đ ngh cấp thẩm quyền sa đổi, b sung, thay thế cho phù hợp với Luật Thi hành án hình s.

c) Tăng cưng quản lý giáo dục, cảm a, giúp đ người được đặc xá, tha . Số người thi hành án treo, án phạt cảnh o, cải to không giam gi; thi hành phạt cấm trú, quản chế; án phạt trc xut; tước mt số quyền công dân; cấm đảm nhiệm chc vụ, cấm hành ngh hoặc làm công việc nht định và thi hành các biện pháp tư pháp (bắt buộc chữa bnh, đưa vào Trưng giáo dưng, giáo dục tại xã, phưng, th trấn đối vi ngưi chưa thành niên phạm tội). Định kthống kê, soát, phân loại để có biện pháp quản, giáo dục, giúp đỡ.

d) Củng cố mô hình t chc biên chế ca quan thi hành án hình s toàn tỉnh và quan được giao mt s nhiệm v thi hành án hình s; kế hoạch trang bphương tin, công cụ h trợ đ lc lưng thi hành án hình s toàn tỉnh đảm bảo hoàn thành nhiệm v được giao.

đ) Ch động nghiên cu ng dụng khoa học kthut, công ngh thông tin vào công tác quản lý thi hành án hình s và xây dng sd liệu vthi hành án hình sự ca tỉnh đtiến tới xây dng sd liệu Quốc gia vthi hành án hình s.

e) Ch trì, phối hợp với Sở Tài chính và các quan liên quan lập dt kinh phí phục v cho công tác triển khai thi hành Luật trang b phương tin, công cụ htrợ cho lc lưng thi hành án hình s toàn tỉnh.

3. Đ ngh Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Toà án nhân dân tỉnh phối hợp với Công an tỉnh:

a) Thc hiện nghiêm c đầy đ Luật Thi hành án nh s và giám sát việc tuân theo pháp luật ca quan thi hành án hình stoàn tỉnh và quan được giao mt s hoạt động thi hành án hình s (Trại tạm giam) không đ xảy ra các hành vi vi phạm pháp lut.

b) Tiến hành các th tục xét giảm và tha trước thi hạn chấp hành hình phạt tù cho phạm nhân; thc hiện nghiêm c chế đ v tạm đình chỉ, tạm hoãn chấp hành hình phạt; giám sát việc thc hiện công tác đặc xá ca Công an tỉnh.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hoá - Th thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Qung Ngãi trách nhiệm phối hợp với các cơ quan tư pháp t chc tuyên truyn, ph biến Luật Thi hành án hình s trên các phương tiện thông tin đại chúng đ các tng lớp nhân dân ng cao nhận thc và có ý thc chấp hành, không vi phạm pháp lut.

Sở Thông tin và Truyền thông trách nhiệm phối hp với Công an tỉnh nghiên cu ng dụng công ngh thông tin và xây dng s d liệu ca tỉnh v thi hành án hình s đ phục v công tác phòng nga và đấu tranh chống tội phạm trên địa bàn quản.

5. Sở Tài chính phối hp vi Công an tỉnh và c nnh chc năng b trí ngân sách, bo đm nguồn kinh phí cần thiết cho vic triển khai thi hành Lut Thi hành án hình s.

6. Các Sở, Ban, ngành và Hội, đoàn th trách nhiệm tuyên truyn, ph biến Luật Thi hành án hình s và các văn bản hưng dẫn thi hành.

7. Đ ngh y ban Mặt trận T quốc Việt Nam tỉnh và các t chc thành viên ca Mặt trận phối hợp với các ngành chc năng tuyên truyn, ph biến Luật Thi hành án hình s trong đoàn viên, hội viên và các tng lớp nhân dân.

8. y ban nhân dân huyn, thành ph ch đạo các ngành, đoàn thể, t chc xã hội và y ban nhân dân xã, phưng, th trấn t chc ph biến, tuyên truyn rộng i nội dung Lut Thi hành án hình s thuộc địa bàn quản.

Yêu cầu Th trưng các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể, các quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và Ch tịch y ban nhân dân huyn, thành ph trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao trách nhim triển khai thc hiện Ch thnày. Thưng xuyên báo cáo y ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) kết qu thc hiện đtheo dõi, ch đo./.

 

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- V11, V19, C81 Bộ Công an;

- Bộ Tư pháp;

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Các ngành: Công an, Quân sự, Biên phòng, Thanh tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự;

- Các Sở, Ban, ngành và Hội, đoàn thể tỉnh;

- Báo Quảng Ngãi, Đài PT và TH tỉnh,;

- Trường Đại học Phạm Văn Đồng;

- UBND các huyện, thành phố;

- PV11 Công an tỉnh;

- VPUB: CVP, PVP, các P. Ng/cứu, CBTH;

- Lưu: VT, NC.

CHỦ TCH

  

(Đã ký)

 

Nguyễn Xuân Huế

 

 

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: CT12UB.DOC (79360 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.