Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Ngãi : Ban hành quy định về thu và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NGÃI

 

  __________

Số: 20/2011/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Quảng Ngãi, ngày  21  tháng  9   năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy đnh về thu và s dụng kinh phí hot đng

của Ban đi diện cha mẹ hc sinh ở các s giáo dục

trên đa bàn tnh Qung Ngãi

______________

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

 

Căn cứ Lut t chc HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

n c Quyết định s 11/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/3/ 2008 ca B trưởng BGiáo dục và Đào to v vic Ban hành Điu l Ban đi din cha m học sinh;

Theo đngh ca Giám đốc S Giáo dc và Đào to tại T trình s 1414/TTr- GDĐT ngày 12/9/2011Ban hành quy định v thu và s dụng kinh phí hot động ca Ban đi din cha m hc sinh các s giáo dc trên đa bàn tnh Qung Ngãi và ý kiến thẩm tra ca STư Pháp tại Báo cáo s 47/BC-STP ngày 06/5/2011,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành quy định v thu và sdng kinh phí hot đng ca Ban đại din cha m học sinh các s giáo dc trên đa bàn tỉnh Qung Ngãi, cụ thnhư sau:

1. Đi tưng áp dụng.

Quy định này áp dụng trong việc thu và sdng kinh phí hot đng ca Ban đi din cha m học sinh ca các nhà trẻ, trưng mm non, trưng mẫu giáo, trưng tiểu hc, trưng trung học sở, trưng trung hc ph thông và trưng ph thông nhiu cp hc (sau đây gọi chung là trưng) trên đa bàn tỉnh Qung Ngãi.

2. Nguyên tc thu, chng từ thu.

a) Thu theo nguyên tắc t nguyn, kng bắt buc, không quy định mc thu cth; cui năm học kinh phí chưa s dụng được chuyển sang năm sau đ tiếp tc sdụng.

b) Ban đại din cha m học sinh s dụng phiếu thu theo mẫu s C30-BB và phiếu chi theo mẫu s C31-BB theo Quyết đnh s 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/6/2006 ca B trưng Bộ Tài chính v việc ban hành chế đ kế toán hành cnh s nghip.

3. Ngun kinh phí hoạt đng.

a) Kinh phí hot động ca Ban đi din cha m học sinh lp t đóng góp t nguyn ca cha m học sinh theo Ngh quyết cuộc họp cha m học sinh đu năm học và ngun tài tr hp pháp khác cho Ban đi din cha m học sinh lp.

b) Kinh phí hot động ca Ban đại din cha m hc sinh trưng đưc trích tkinh phí hot động ca các Ban đại din cha m học sinh lp theo Ngh quyết ca cuc hp toàn th các trưng ban Ban đi diện cha m hc sinh lp đầu năm học và ngun tài trợ hp pháp khác cho Ban đi diện cha m học sinh trưng.

4. Qun lý và s dng kinh phí của Ban đi diện cha mẹ hc sinh.

a) Qun lý:

Trên s biên bn cuc họp thng nht ca toàn thể các thành viên Ban đi din lp, Trưng Ban đi din cha m hc sinh lp ch trì, phi hp vi giáo viên ch nhiệm lớp quyết định kế hoch s dụng kinh phí.

Trên s biên bn cuc họp thng nht ca toàn thể các thành viên Ban đi din cha m học sinh trưng,Trưng ban Ban đi din cha m hc sinh trưng thống nhất với Hiu trưng quyết định kế hoch s dng kinh p.

Việc thu, chi kinh phí ca Ban đại din cha m học sinh phi bo đảm nguyên tắc công khai, dân ch, minh bch và thc hiện báo cáo công khai chi tiết tình hình thu chi và quyết toán kinh phí tại các cuc hp cha m học sinh lớp và các cuc hp toàn thBan đi din cha m học sinh trưng.

Ban đại diện cha m hc sinh phân công thành viên Ban đại diện m s theo dõi chi tiết từng khoản thu, chi và đnh k xác định stn qu.

b) Ni dung chi:

Kinh phí ca Ban đại din cha m học sinh được sdụng đ chi cho nhng ni dung ch yếu sau đây:

T chc đại hi Ban đại diện cha m học sinh ở các lp và toàn trưng;

Hành cnh phí (văn png phm, nước ung...) cho Ban đại diện cha m hc sinh các lớp và Ban đại din cha m học sinh trưng.

H trợ tng thưng hc sinh giỏi từng học k, năm học;

H trợ cho hc sinh nghèo, học sinh hoàn cnh đặc bit khó khăn; H tr các hot động văn ngh, th thao, hot động ngoi khóa ca học sinh; Thăm viếng hc sinh, giáo viên b tai nn ri ro, bnh nng, him nghèo.

Ngoài những ni dung chi ch yếu trên, nếu có phát sinh những ni dung khác thì Trưng ban Ban đại din cha m học sinh trưng, Trưng ban Ban đi din cha m học sinh lớp thống nht vi Hiệu trưng và giáo viên ch nhiệm đ xem xét, quyết định.

Điều 2. Giao Giám đốc S Giáo dc và Đào to ch trì, phi hợp vi Giám đốc Sở Tài cnh hưng dẫn thc hin Quy định này.

Điu 3. Quyết định này có hiu lc thi hành sau 10 ngày, k t ngày .

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các S: Giáo dc và Đào to, Tài chính, Tư Pháp, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Qung Ngãi; Ch tch UBND các huyn, thành ph và Th trưng các sở, ngành, đơn v liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- CT, PCT UBND tỉnh;

-UBMTTQVN tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
- VPUB: C, PVP (VX), P.KTTH, CBTH;

- Lưu: VT, VX(HQ325).

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Cao Khoa

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: 20-11.doc (98304 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.