Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 72/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Đồng Nai : Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2012


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI

 

  __________

Số: 72/2011/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Đồng Nai, ngày 22  tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về giá các loại đất

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2012

 

  _______________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH ngày 26/4/2002;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010 của Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII, kỳ họp thứ 3 về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Đồng Nai năm 2012;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số  3930/TNMT-CCQLĐĐ ngày 19/12/2011,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2012.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2012 và thay thế các Quyết định sau:  Quyết định số 79/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2011; Quyết định số 1146/QĐĐC-UBND ngày 10/5/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai đính chính Quyết định số 79/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2011.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Bộ Tài chính;

- Tổng Cục thuế;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Thường trực UBMTTQVN tỉnh;

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Văn phòng Tỉnh ủy;

- Chánh - Phó Văn phòng UBND tỉnh;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Lưu VT, TH, CNN, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Trần Minh Phúc

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: 72.doc (43008 Byte)
quy dinh.doc (96768 Byte)
pluc 1.doc (169472 Byte)
pluc 2.doc (181248 Byte)
pluc 3.doc (139776 Byte)
pluc 4.doc (144384 Byte)
pluc 5.doc (1146880 Byte)
pluc 6.doc (1627648 Byte)
pluc 7.doc (64512 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.