Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 69/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh : Về trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh


UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  __________

Số: 69/2011/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Về trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập

cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

__________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 23/2006/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật;

Xét đề nghị của Liên Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Nội vụ - Sở Tài chính tại Tờ trình số 1326/TTLS-SGDĐT-SNV-STC ngày 08 tháng 6 năm 2011 về chế độ trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 2506/GDĐT-PC ngày 10 tháng 10 năm 2011,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay quy định về trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, như sau:

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

Quyết định này quy định về chế độ trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hưởng lương từ ngân sách nhà nước đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

2. Mức trợ cấp:

a) Bậc mầm non: Giáo viên trực tiếp giảng dạy một học sinh khuyết tật học mầm non được hưởng trợ cấp bằng 200.000 đồng/tháng.

b) Bậc tiểu học: Giáo viên trực tiếp giảng dạy một học sinh khuyết tật học tiểu học được hưởng trợ cấp bằng 260.000 đồng/tháng.

c) Bậc trung học cơ sở: Giáo viên trực tiếp giảng dạy một học sinh khuyết tật học bậc trung học cơ sở được hưởng trợ cấp bằng 320.000 đồng/tháng.

d) Bậc trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên:

Giáo viên trực tiếp giảng dạy một học sinh khuyết tật học bậc trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên được hưởng trợ cấp bằng 365.000 đồng/tháng.

Chế độ trợ cấp được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Trường hợp một giáo viên thực hiện nhiệm vụ giảng dạy cho từ hai học sinh khuyết tật học hòa nhập trở lên, chỉ được hưởng tối đa mức trợ cấp dạy cho hai học sinh khuyết tật.

3. Thời gian áp dụng: từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.

4. Nguồn kinh phí:

Nguồn kinh phí chi trả trợ cấp theo quy định tại Quyết định này được sử dụng từ nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp của đơn vị được giao hàng năm. Riêng năm 2011 ngân sách thành phố cấp bổ sung kinh phí chi sự nghiệp giáo dục đào tạo cho Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân các quận - huyện để thực hiện chế độ này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân thành phố cấp kinh phí cho Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân quận - huyện tổ chức thực hiện chế độ trợ cấp nêu trên cho giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật.

2. Giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và sở - ngành liên quan ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

3. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục công lập có dạy hòa nhập cho người khuyết tật thực hiện đúng quy định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND thành phố;

- TTUB: CT, các PCT;

- Ban VHXH-HĐND thành phố;

- Văn phòng Thành ủy;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;

- Kho bạc Nhà nước thành phố;

- VPUB: các PVP;

- Các Phòng Chuyên viên;

- Trung tâm Công báo;

- Lưu: VT, (VX/Nh).TV 70 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hứa Ngọc Thuận

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: 69-11.doc (47104 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.