Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lào Cai : Ban hành quy định Chính sách hỗ trợ dinh dưỡng cho người nghèo tỉnh Lào Cai mắc bệnh phải điều trị nội trú và phụ nữ nghèo sinh con tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI

 

  __________

Số: 50/2011/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Lào Cai, ngày 29 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định Chính sách hỗ trợ dinh dưỡng cho người nghèo

tỉnh Lào Cai mắc bệnh phải điều trị nội trú và phụ nữ nghèo sinh con

tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập

________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008;

Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020;

Căn cứ Nghị định 62/2009/NĐ-CP ngày 27/07/2009 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên bộ Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BYT ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 – 2015.

Căn cứ Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về chính sách hỗ trợ dinh dưỡng cho người nghèo tỉnh Lào Cai mắc bệnh phải điều trị nội trú và phụ nữ nghèo sinh con tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quy định chính sách hỗ trợ dinh dưỡng cho người nghèo tỉnh Lào Cai mắc bệnh phải điều trị nội trú và phụ nữ nghèo sinh con tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập như sau:

1. Đối tượng, phạm vi áp dụng:

a. Đối tượng:

- Người thuộc hộ nghèo (bao gồm cả trẻ em dưới 6 tuổi) theo chuẩn nghèo của Chính phủ (áp dụng cho từng thời kỳ), mắc bệnh phải điều trị nội trú tại Bệnh viện các huyện, tỉnh.

- Phụ nữ hộ nghèo sinh con (theo quy định của Pháp lệnh Dân số) tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập trong tỉnh (từ trạm y tế xã đến bệnh viện tuyến tỉnh).

b. Phạm vi áp dụng: Trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Chính sách hỗ trợ

a. Hỗ trợ một phần tiền ăn cho các đối tượng trên với mức tương đương 2% lương tối thiểu (theo từng thời kỳ)/người/ngày điều trị nội trú.

b. Thời gian hưởng:

- Đối với bệnh nhân nghèo nằm điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến huyện, tỉnh được hỗ trợ tối đa 15 ngày/đợt điều trị.

- Đối với trường hợp phụ nữ nghèo sinh con tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập (từ trạm y tế xã đến bệnh viện tuyến tỉnh) được hỗ trợ tối đa 10 ngày/lần sinh.

3. Thời điểm thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

4. Kinh phí thực hiện: Từ ngân sách tỉnh và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác.

Điều 2. Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Quyết đinh này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;

- Cục Kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp;

- Bộ Lao động – TBXH;

- Bộ Tài chính;
- TT: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;

- Công báo Lào Cai;

- Như Điều 3 QĐ;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, TH, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Vịnh

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: 50-11.doc (43520 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.