Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Khánh Hòa : Ban hành Quy chế về đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

  __________

Số: 38/2011/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế về đấu thầu kinh doanh khai thác

và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

______________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 27 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 58/TTr-SCT ngày 06 tháng 10 năm 2011,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đấu thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và các phụ lục 1, 2, 3, 4.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 15/7/2008 của UBND tỉnh.

Điều 3. Các chợ đã được thông báo đấu thầu theo Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 15/7/2008 của UBND tỉnh thì vẫn được tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định 45 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2011. Sau thời điểm này phải tuân thủ các quy định tại Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- Cục kiểm tra VB – Bộ Tư pháp;
- TTTU, HĐND và UBND;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh KH;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo;
- Các Phòng: NV, VX, XDNĐ, TH.
- Lưu: VT, HB, HP, Hle.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Sơn Hải

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: 38-11.doc (197120 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.