Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 402/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thanh Hóa : Về việc chuyển đổi lọai hình trường mầm non bán công sang trường mầm non công lập


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA

  __________

Số: 402/2012/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển đổi lọai hình trường mầm non bán công

sang trường mầm non công lập

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015; Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17/12/2011 về việc chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công sang trường mầm non công lập,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chuyển 525 trường mầm non bán công sang trường mầm non công lập (có danh sách kèm theo).

Thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2012.

Điều 2. Nguyên tắc chuyển đổi:

1. Về tổ chức: Trường mầm non bán công khi được chuyển sang công lập hoạt động theo điều lệ trường công lập; đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 và các quy định hiện hành của Nhà nước; phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Cơ sở vật chất:

- Về đất đai: Thực hiện chuyển giao nguyên trạng quỹ đất hiện có của trường mầm non bán công sang trường mầm non công lập quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.

- Về tài sản trên đất và tài chính: Thực hiện kiểm kê, phân loại, xác định giá trị và bàn giao cho trường công lập quản lý, sử dụng theo quy định của Bộ Tài chính và Thông tư 11/2009/TT-BGD&ĐT ngày 08/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với các khoản nợ đọng trong xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị và những tồn tại khác về tài chính, tài sản (nếu có), người quyết định đầu tư có trách nhiệm tiếp tục giải quyết.

3. Chế độ đối với học sinh: Được hưởng các quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ theo quy định của điều lệ trường Mầm non công lập.

4. Chính sách bảo hiểm xã hội: Thực hiện theo quy định của Nhà nước. Đối với cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đang tham gia đóng BHXH ở trường mầm non bán công được bảo lưu thời gian đã tham gia BHXH khi chuyển sang loại hình trường mầm non công lập.

5. Về nhân sự:

- Đối với người lao động trong biên chế nhà nước có trình độ chuyên môn đạt chuẩn được tiếp tục hưởng quyền lợi, chế độ, chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Đối với người lao động ngoài biên chế: Người lao động ngoài biên chế đã tham gia đóng BHXH, được hưởng chế độ theo quy định tại Quyết định 2480/2007/QĐ-UBND ngày 16/8/2007 của UBND tỉnh (được bổ sung theo Quyết định 3836/QĐ-UBND ngày 26/10/2010 của UBND tỉnh), có đủ sức khỏe, trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên, còn đủ tuổi theo Luật Lao động, được Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố ký hợp đồng lao động trước ngày 31/12/2010: Được tuyển dụng vào viên chức sự nghiệp giáo dục; được hưởng mức lương bậc 1 theo loại viên chức (Người có trình độ Trung cấp - Viên chức loại B: Hệ số 1,86; Người có trình độ Cao đẳng - Viên chức loại A0: Hệ số 2,10 và Người có trình độ Đại học - Viên chức loại A1: Hệ số 2,34), được hưởng các loại phụ cấp, các khoản hỗ trợ đóng góp (BHXH, BHYT, BHTN…) và được nâng lương theo quy định hiện hành kể từ ngày 01/01/2012.

- Đối với người lao động trong biên chế và lao động mà trình độ chuyên môn không đạt chuẩn, không đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng để đạt chuẩn thì giải quyết theo quy định hiện hành của Nhà nước.

6. Về kinh phí hoạt động: Kinh phí chuyển đổi và kinh phí chi thường xuyên đảm bảo cho các trường mầm non bán công chuyển sang công lập hoạt động do ngân sách tỉnh cấp 100% và bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm để giao cho UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện.

Điều 3. Trách nhiệm của các sở/ngành/địa phương có liên quan:

1. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở: Tài chính, Nội vụ có văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định này; đồng thời phối hợp với các Sở, Ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non bán công trong tỉnh thực hiện quy trình, thủ tục chuyển đổi theo Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định chuyển đổi trước ngày 29/02/2012; trước mắt, các trường được sử dụng con dấu, tài khoản hiện có để hoạt động cho đến khi có quyết định chuyển đổi đối với từng trường.

2. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo lập dự toán trình UBND tỉnh quyết định cấp kinh phí để UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện.

3. Bảo hiểm xã hội tỉnh: Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố việc thu, trích nộp và giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các trường mầm non sau khi chuyển đổi từ trường bán công sang trường mầm non công lập.

4. Giao cho Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện việc chuyển đổi trường mầm non bán công trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và các Sở, Ngành liên quan.

5. Các ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan thông tấn báo chí cấp tỉnh, cấp huyện: Phối, kết hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp và ngành giáo dục và đào tạo tuyên truyền chủ trương chuyển đổi, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục mầm non, vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm và toàn dân huy động nguồn lực chăm lo cho sự nghiệp phát triển giáo dục mầm non.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên - Môi trường; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính, Cục KTVB Bộ TP;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các Đoàn thể cấp tỉnh;
- Như Điều 4 QĐ;
- HĐND, MTTQ các huyện, thị xã, TP;
- Cơ quan Báo, Đài TW và địa phương;
- Lưu: VT, VX. Bình 50b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trịnh Văn Chiến

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: 402-112.doc (579584 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.