Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư số 01/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học Sức khỏe, trình độ đại học


 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

______________

    Số  01/2012/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 01  năm 2012

 

THÔNG TƯ

Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học

khối ngành Khoa học Sức khỏe, trình độ đại học

_______________________

 

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ theo kết quả buổi họp Hội đồng tư vấn xây dựng chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học Sức khỏe ngày 25 tháng 5 năm 2010 về báo cáo kết quả xây dựng chương trình khung giáo dục đại học trình độ đại học;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Sức khỏe trình độ đại học, gồm 12 chương trình khung của 12 ngành sau:

1. Ngành Y đa khoa;

2. Ngành Dược;

3. Ngành Y học Cổ truyền;

4. Ngành Răng Hàm Mặt;

5. Ngành Xét nghiệm Y học;

6. Ngành Nhi khoa;

7. Ngành Điều dưỡng;

8. Ngành Y tế công cộng;

9. Ngành Vật lý trị liệu;

10. Ngành Kỹ thuật Phục hình răng;

11. Ngành Kỹ thuật Y học;

12. Ngành Xét nghiệm y học dự phòng.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 02 năm 2012. Bộ chương trình khung kèm theo Thông tư này được dùng trong các đại học, học viện, các trường đại học được giao nhiệm vụ đào tạo các ngành học này ở trình độ đại học.

Điều 3. Căn cứ Bộ chương trình khung quy định tại Thông tư này, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học tổ chức xây dựng các chương trình giáo dục cụ thể của trường; tổ chức biên soạn hoặc tổ chức lựa chọn, duyệt giáo trình giáo dục đại học để sử dụng làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức trong trường trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định giáo trình do Giám đốc hoặc Hiệu trưởng thành lập.

Điều 4. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

Nơi nhận:

- Uỷ ban VHGD-TNTN&NĐ của Quốc hội;

- Hội đồng Quốc gia Giáo dục;

- Văn phòng Chính phủ;

- Ban Tuyên giáo TW;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Bộ Tư pháp (Cục K.Tr. VBQPPL);

- Bộ Y tế;

- Công báo;

- Website Chính phủ (vbpl@chinhphu.vn);

- Website Bộ GD&ĐT (ttth@moet.gov.vn);

- Như Điều 4 (để thực hiện);

- Lưu VT, Vụ PC, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Văn Ga

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: TT 01.doc (51200 Byte)
TT 01.rar (538626 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Phó Tổng Giám đốc phụ trách: Lê Việt Đông
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.