Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTC-UBTƯMTTQVN của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nạm-Bộ Tài chính : Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảmhoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh


BỘ TÀI CHÍNH - UB TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM

-----------

Số: 03/2008/TTLT-BTC-UBTƯMTTQVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 __________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2007

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm

hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh

 

  ________________________

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6783/VPCP-V.III ngày 22/11/2007 của Văn phòng Chính phủ.

Liên tịch Bộ Tài chính, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cụ thể như sau:

 

PHẦN I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng:

 Thông tư này hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (dưới đây gọi là Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh).

2. Nguồn kinh phí:

a) Kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, do ngân sách Trung ương bảo đảm;

b) Kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, do ngân sách địa phương bảo đảm.

3. Kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh phải được sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả và quản lý chi tiêu theo đúng chế độ quy định hiện hành và quy định tại Thông tư này.

 

PHẦN II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Nội dung chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn gồm:

a)  Chi hội nghị, hội thảo;

b) Chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn không phải là cán bộ đương chức;

c) Chi công tác phí;

d) Chi mua tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ cho công tác nghiên cứu làm việc của Hội đồng tư vấn.

2. Về mức chi:

a) Về chế độ công tác phí:

- Các thành viên Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khi đi công tác được thanh toán tiền công tác phí do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định trên cơ sở cụ thể hoá chế độ công tác phí do Bộ Tài chính quy định.

- Các thành viên Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh khi đi công tác được đơn vị cử đi công tác thanh toán tiền công tác phí theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa chế độ công tác phí do Bộ Tài chính quy định.

b) Về chi hội nghị, hội thảo (họp chuyên đề, sơ kết, tổng kết):

 Mức chi các cuộc hội nghị, hội thảo của Hội đồng tư vấn các cấp do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định trên cơ sở cụ thể hóa chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và trong phạm vi dự toán ngân sách được giao.

c) Về chi hỗ trợ hoạt động đối với Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn:

- Ở Trung ương: Mức chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng đối với Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn bằng 120% mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với khu vực hành chính sự nghiệp; Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn bằng 100% mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với khu vực hành chính sự nghiệp;

- Ở địa phương: Mức chi hỗ trợ hoạt động đối với Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn bằng 100% mức lương tối thiểu chungáp dụng đối với khu vực hành chính sự nghiệp; Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn bằng 80% mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với khu vực hành chính sự nghiệp.

d) Chi mua sách, báo, tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ hoạt động do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh bảo đảm theo yêu cầu hoạt động cụ thể của Hội đồng tư vấn theo hóa đơn chứng từ thực tế đã mua và trong phạm vi kinh phí được giao của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh.

3. Lập, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí hoạt động của Hội đồng tư vấn:

a) Về lập dự toán: Căn cứ vào khối lượng công việc hoạt động của Hội đồng tư vấn, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và chế độ chi quy định tại Thông tư này, hàng năm Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh lập dự toán kinh phí gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và được giao cùng với giao dự toán chi ngân sách của cơ quan Mặt trận Tổ quốc.

          b) Về phân bổ, giao dự toán kinh phí và quyết toán kinh phí: Việc phân bổ, giao dự toán và quyết toán kinh phí hoạt động của Hội đồng tư vấn thực hiện theo quy định hiện hành.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

UỶ BAN TRUNG ƯƠNG

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ

 

(đã ký)

Huỳnh Đảm

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

BỘ TÀI CHÍNH

 

 

(đã ký)

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 Nơi nhận:

- Ban Bí thư;

- Thủ tướng Chính phủ; các Phó TTCP;

- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước;

- VP TW Đảng và các ban của Đảng;

- Toà án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Cơ quan TW của các đoàn thể;

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;

- Sở TC, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;

- Mặt trận TQ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- Công báo;

- Website Chính phủ; Website Bộ Tài chính;

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Lưu: VT, Vụ HCSN.

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: TTLT3BTC.DOC (49152 Byte)
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.