Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 10/2008/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp : Về việc phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015”


BỘ TƯ PHÁP

BỘ TƯ PHÁP

________________

Số: 10/2008/QĐ-BTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 12  năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý

giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015”

_____________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý;

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

Căn cứ Quyết định số 792/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Quy hoạch mạng lưới Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015";

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015” (ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Giám đốc Học viện Tư pháp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp và Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

 - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

 - Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước;

 - Văn phòng Chính phủ;

 - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

 - Toà án nhân dân tối cao;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

 - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Công báo, website Chính phủ, website Bộ Tư pháp;

- Cục Kiểm tra Văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;

- Các Sở Tư pháp;

- Lưu: Văn thư; Cục TGPL.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

 

Đinh Trung Tụng

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: QD10BTP2.DOC (149504 Byte)
QD10BTP1.DOC (34304 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.