Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư số 20/2009/TT-BCT của Bộ Công thương : Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên


BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ CÔNG THƯƠNG

______________

Số: 20/2009/TT-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

Hà Nội,  ngày 7 tháng 7 năm 2009

 

THÔNG TƯ

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên

___________________________

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

 

QUY ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN  04 : 2009/BCT về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 90 ngày, kể từ ngày đăng công báo và áp dụng trong phạm vi cả nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc quản lý và hoạt động khai thác khoáng sản bằng phương pháp mỏ lộ thiên có trách nhiệm tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ,cơ quan ngang Bộ,cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- VKSND tối cao; TAND tối cao;

- Cuộc Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;

- Công báo,Website Chính phủ;Website Bộ C.Thương;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, PC, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Đỗ Hữu Hào

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: TT20BCT2.DOC (1299456 Byte)
TT20BCT1.DOC (76288 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.