Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư số 21/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp : Ban hành Quy chế tập sự hành nghề luật sư


BỘ TƯ PHÁP

BỘ TƯ PHÁP

________________

Số: 21/2010/TT-BTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 12  năm 2010

 

THÔNG TƯ

Ban hành Quy chế tập sự hành nghề luật sư

____________________

 

Căn cứ Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Sau khi thống nhất ý kiến với Liên đoàn luật sư Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế tập sự hành nghề luật sư.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2011 và thay thế Quy chế kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư ban hành kèm theo Quyết định số 667/2004/QĐ-BTP ngày 08/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Bổ trợ tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);

- Liên đoàn luật sư Việt Nam (để phối hợp);

- Bộ trưởng Hà Hùng Cường (để báo cáo);

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao;

- Toà án Nhân dân Tối cao;

- Hội luật gia Việt Nam;

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Đoàn luật sư tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cơ quan đại diện Bộ Tư pháp tại TPHCM;

- Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ;

- Vụ Các vấn đề chung về XDPL (BTP);

- Cục Kiểm tra văn bản (BTP);

- Công báo; Website Chính phủ; Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, Vụ BTTP.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Đức Chính

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: TT21BTP2.DOC (142848 Byte)
TT21BTP1.DOC (34304 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.