Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 1398/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội : Về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu cử của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2011 - 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI
______

Số: 1398/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________

Hà Nội, ngày 21 tháng 3  năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị

và số đại biểu được bầu cử của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân

thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2011 - 2016

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2010);

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây tại Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2011 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2011 – 2016, như sau:

- Tổng số đại biểu được bầu: 36 đại biểu

- Số đơn vị bầu cử: 09 đơn vị

Danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu tại mỗi đơn vị:

- Đơn vị bầu cử số 1:

Xã Đường Lâm.

Số đại biểu được bầu: 03 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 2:

Gồm phường Ngô Quyền và phường Phú Thịnh

Số đại biểu được bầu: 04 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 3:

Gồm phường Lê Lợi và phường Viên Sơn.

Số đại biểu được bầu: 05 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 4:

Gồm phường Quang Trung và phường Trung Hưng.

Số đại biểu được bầu: 05 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 5:

Gồm xã Thanh Mỹ và phường Xuân Khanh.

Số đại biểu được bầu: 05 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 6:

Gồm xã Xuân Sơn và xã Kim Sơn.

Số đại biểu được bầu: 04 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 7:

Gồm phường Sơn Lộc và phường Trung Sơn Trầm.

Số đại biểu được bầu: 04 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 8:

Xã Sơn Đông.

Số đại biểu được bầu: 03 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 9:

Xã Cổ Đông.

Số đại biểu được bầu: 03 đại biểu.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                            

   Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thường trực HĐND TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP
- Ủy ban Bầu cử thành phố;
- Ủy ban Bầu cử thị xã Sơn Tây;
- Sở Nội vụ (7b);
- Lưu: VT, NC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

Nguyễn Thế Thảo

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: QD1398UB.DOC (39936 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.