Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Tiền Giang : Về việc chuyển giao công tác chứng thực các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã cho các tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận trên địa bàn tỉnh Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH TIỀN GIANG
_____

Số: 03/2010/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

Mỹ Tho, ngày 17 tháng 3 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển giao công tác chứng thực các hợp đồng, giao dịch

thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân

cấp xã cho các tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận

trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

_________

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29/11/2006;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chuyển giao công tác chứng thực các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang cho các tổ chức hành nghề công chứng (bao gồm các Phòng Công chứng và Văn phòng công chứng) chứng nhận, như sau:

1. Chuyển giao công tác chứng thực các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy, Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công và Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang chứng nhận.

2. Chuyển giao công tác chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân và tài sản gắn liền với đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân các xã, phường thuộc thành phố Mỹ Tho; Ủy ban nhân dân thị trấn Cai Lậy thuộc huyện Cai Lậy; Ủy ban nhân dân các phường 1, 2, 3, 4, 5 thuộc thị xã Gò Công cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang chứng nhận.

Điều 2. Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân và tài sản gắn liền với đất không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 của Quyết định này vẫn áp dụng theo các qui định hiện hành.

Điều 3. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2010.

 

 

Nơi nhận:                                                                              

- Như Điều 4;

- VPCP;           

- Bộ Tư pháp;

- Bộ TN&MT; Bộ Xây dựng;

- Website CP;

- BCĐTNB, BTLQK 9;

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;

- CT, các Phó CT UBND tỉnh;                                                          

- LĐVPUB, PNCTH,NC;

- Công báo tỉnh,

- Website tỉnh;

- Lưu: VT, (D

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Trần Thanh Trung

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: QD3UB.DOC (49152 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.