Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hải Dương : Ban hành Quy chế thực hiện công tác thi đua, khen thưởng


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG

 

  __________

Số: 28/2011/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Hải Dương, ngày  21 tháng  11  năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế thực hiện công tác thi đua, khen thưởng

  ___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

         

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15.4.2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Quy chế thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4180/2006/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế khen thưởng, thi đua.         

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Nội vụ (Ban TĐ-KT Trung ương);

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- T.trực Tỉnh ủy, T. trực HĐND tỉnh;

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Chủ tịch, các P.Chủ tịch UBND tỉnh;

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh;

- Các Ban của T.ủy; các Ban HĐND tỉnh;

- Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh; Ban TĐ-KT;

- T.trực HĐND huyện, T.phố, T.xã;

- Lưu VT, N.chính V (80B).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hiển

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: 28-11.doc (199680 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.