Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 1253/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Về việc bổ nhiệm hàm Vụ trưởng


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________________

   Số: 1253/QĐ-VPCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm hàm Vụ trưởng

______________________
 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Nghị định số 18/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch của Lãnh đạo và Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Chính phủ tại Nghị quyết số 729-NQ/TVĐU ngày 15 tháng 10 năm 2007;

Xét phẩm chất và năng lực cán bộ;

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Địa phương và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bổ nhiệm ông Bùi Văn Quyền, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương, giữ hàm Vụ trưởng.

Điều 2. Ông Bùi Văn Quyền được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,0 theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.

Điều 3. Các ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Địa phương, Cục trưởng Cục Quản trị - Tài vụ và ông Bùi Văn Quyền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- BTCN, các PCN VPCP;

- Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;

- Website Chính phủ;

- Phòng Tài vụ;

- Lưu: VT, TCCB (6), Tiến.50

 BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: QD1253VPCP.DOC (26624 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.