Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 57//2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính : Về việc sửa đổi mức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm tại Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính


BỘ TÀI CHÍNH

Số: 57/2006/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi mức thu phí, lệ phí quản lý chất

lượng vệ sinh an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm tại Quyết định số

 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

_______________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Pháp lệnh chi phí và lệ phí ngày 28/8/2001; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP.

Căn cứ Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH ngày 26/7/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 7/9/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính;

Căn cứ ý kiến thủ của Bộ Y tế (công văn số 4245/BBYT-KH-TC ngày 7/5/2006), Bộ Tài chính sửa đổi mức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm như sau.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Sửa đổi mức thu Phí thẩm định, kiểm tra định kỳ cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tại điều 1.5, Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm như sau:

 

TT

NỘI DUNG KHOẢN THU

ĐƠN VỊ

MỨC THU

(ĐỒNG )

1.5

Cơ sở có sản lượng hơn 1000 tấn/năm trở lên

Lần/cơ sở

700.000

 

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Các mức thu phí khác và vệ sinh quản lý thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm không quy định tại Quyết định này tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

3. Cơ quan thu phí, lệ phí vệ sinh an toàn thực phẩm, tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí, lệ phí vệ sinh an toàn thực phẩm và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết đinh này./.

 

 

Nơi nhận:

- Văn phòng TƯ Đảng và các Ban của Đảng

- Văn phòng Quốc hội,

- Văn phòng Chủ tịch nước

- Viện Kiểm sát NDTC,

- Tòa án NDTC,

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ

cơ qua n thuộc Chính phủ,

- Cơ quan TƯ của các đòan thể,

- Công báo,

- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật  (Bộ Tư pháp)

- UBND, Sở Tài chính, Cục thuế, Kho bạc nhà nước

các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ,

- Các Tổng Cục, Cục, Vụ, Viện, đơn vị thuộc Bộ Tài chính,

- Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính)

- Đại diện TCT tại Thành phố Hồ Chí Minh,

- Website Chính phủ,

Lưu: VT, TCT (VT, TS).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

Trương Chí Trung

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: QD57BTC.DOC (35840 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.