Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 2828/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Đồng Nai : Về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án nâng cấp đường 319B thuộc địa bàn các xã Phước Thiền, Hiệp Phước, Long Thọ, Phước An huyện Nhơn Trạch (giai đoạn 1)


ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI

-------------------

 Số: 2828/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

Biên Hòa, ngày 29 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án nâng cấp đường 319B thuộc

 địa bàn các xã Phước Thiền, Hiệp Phước, Long Thọ, Phước An huyện Nhơn Trạch (giai đoạn 1)

_______________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu kiện về đất đai;

Căn cứ Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 10/01/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Theo đề nghị của Hội đồng Thẩm định tỉnh tại Văn bản số 1857/STC-HĐTĐ ngày 14/8/2008,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án nâng cấp đường 319B thuộc địa bàn các xã Phước Thiền, Hiệp Phước, Long Thọ, Phước An huyện Nhơn Trạch (giai đoạn 1).

Điều 2. Nội dung chính của phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nêu trên được phê duyệt như sau:

1. Tổng diện tích thu hồi; số hộ có đất bị thu hồi, tài sản giải tỏa: Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi theo quyết định giới thiệu địa điểm khoảng: 420.675m2.

a) Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (giai đoạn 1) của dự án như sau:

Diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 359.123,00m2; trong đó:

+ Đất mặt tiền đường 319B:                        72.349,00m2.

+ Đất do các công ty hạ tầng quản lý:                   278.815,50m2.

+ Đất chuyên dùng:                                    7.958,50m2.

b) Số hộ có đất bị thu hồi, tài sản giải tỏa: Dự kiến 18 hộ, các hộ này bị thu hồi trên 30% đất nông nghiệp, không có hộ thuộc diện giải tỏa trắng.

2. Giá bồi thường, hỗ trợ về đất: Căn cứ theo Quyết định số 69/2007/QĐ-UBND ngày 27/12/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành bảng quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2008.

+ Diện tích đất do các Công ty Hạ tầng quản lý: Thực hiện theo Công văn số 155/TB-UBND ngày 10/7/2008, Công văn số 136/TB-UBND ngày 20/6/2008 của UBND huyện Nhơn Trạch về việc thông báo thay biên bản cuộc họp triển khai thực hiện cải tạo mở rộng tuyến đường 319.

+ Đất nông nghiệp vị trí 1 cây lâu năm: 120.000 đồng/m2.

+ Đất chuyên dùng: Nhà nước cho thuê đất không bồi thường.

3. Bồi thường, hỗ trợ về nhà cửa, vật kiến trúc và tài sản khác: Bao gồm các loại sau:

- Nhà cửa: Nhà cấp IV,…

- Vật kiến trúc và tài sản khác: Nhà tạm, tường rào…

a) Điều kiện bồi thường, hỗ trợ:

- Đối với nhà cửa, vật kiến trúc có giấy tờ hợp pháp thì bồi thường theo quy định.

- Đối với nhà cửa, vật kiến trúc không có giấy tờ hợp pháp nhưng xây dựng trên đất được bồi thường đất ở và xây dựng trước ngày 01/7/2004, trước thời điểm có quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh thì bồi thường, nếu xây dựng trên đất khác và trước thời điểm có quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh thì hỗ trợ 80% giá trị bồi thường.

- Đối với nhà cửa, vật kiến trúc xây dựng sau thời điểm có quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh thì không bồi thường, không hỗ trợ.

b) Giá bồi thường, hỗ trợ: Áp dụng theo Quyết định của UBND tỉnh số 28/2007/QĐ-UBND ngày 17/4/2007 về ban hành quy định đơn giá xây dựng nhà ở để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và số 30/2008/QĐ-UBND ngày 14/4/2008 của UBND tỉnh quy định về đơn giá bồi thường tài sản khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

4. Bồi thường cây trồng: Áp dụng theo Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND ngày 14/4/2008 của UBND tỉnh quy định về đơn giá bồi thường tài sản khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

5. Trợ cấp các loại: Áp dụng theo Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 10/01/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về chính sách hỗ trợ, thưởng di dời và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và các quy định hiện hành có liên quan. 

6. Phương án bố trí tái định cư: Dự án không có hộ thuộc diện giải tỏa trắng nên không giải quyết bố trí tái định cư.

7. Dự kiến tổng giá trị của phương án tổng thể về bồi thường hỗ trợ và tái định cư của dự án: 13.760.120.000 đồng (mười ba tỷ bảy trăm sáu mươi triệu một trăm hai mươi ngàn đồng).

+ Bồi thường, hỗ trợ về đất:

8.681.880.000

đồng.

+ Nhà cửa, vật kiến trúc, tài sản khác:

1.181.900.000

đồng.

+ Bồi thường cây trồng:

464.860.000

đồng.

+ Trợ cấp các loại:

335.640.000

đồng.

+ Phí sử dụng hạ tầng:

1.599.642.000

đồng.

+ Kinh phí thẩm định bồi thường (2%):

245.278.000

đồng.

+ Dự phòng phí (10%):

1.250.920.000

đồng.

Điều 3. Dự toán phương án bồi thường, hỗ trợ nêu trên là phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ; không có giá trị chi trả cho các hộ được bồi thường, hỗ trợ; UBND huyện Nhơn Trạch có trách nhiệm thông báo công khai phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ này cho tổ chức, cá nhân có đất bị thu hồi và tài sản bị giải tỏa thuộc dự án.

- Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Nhơn Trạch căn cứ các quy định tại Luật Đất đai năm 2003, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ và các quy định khác của Nhà nước để thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường giải tỏa theo đúng quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Nhơn Trạch và Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 Đinh Quốc Thái

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: QD2828UB.DOC (48128 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.