Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Nghị định số 30/2008/NĐ-CP của Chính phủ : Về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện: Nam Sách, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng để mở rộng thành phố Hải Dương; thành lập phường Tứ Minh, phường Việt Hoà và mở rộng địa giới hành chính phường Hải Tân thuộc thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương


CHÍNH PHỦ

__________

Số: 30/2008/NĐ-CP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2008

NGHỊ ĐỊNH

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện: Nam Sách, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng để mở rộng thành phố Hải Dương; thành lập

phường Tứ Minh, phường Việt Hoà và mở rộng địa giới hành chính phường Hải Tân thuộc thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

_____

 

CHÍNH PHỦ

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, 

NGHỊ ĐỊNH : 

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính các huyện: Nam Sách, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng để mở rộng thành phố Hải Dương; thành lập phường Tứ Minh, phường Việt Hoà và mở rộng địa giới hành chính phường Hải Tân thuộc thành phố Hải Dương.

1. Điều chỉnh địa giới hành chính các huyện: Nam Sách, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng để mở rộng thành phố Hải Dương.

Điều chỉnh 3.514,78 ha diện tích tự nhiên và 41.369 nhân khẩu của các huyện: Nam Sách, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng về thành phố Hải Dương quản lý (bao gồm: toàn bộ 2.378,15 diện tích tự nhiên và 25.138 nhân khẩu của các xã: Nam Đồng, Ái Quốc, An Châu, Thượng Đạt thuộc huyện Nam Sách; toàn bộ 1.033,73 ha diện tích tự nhiên và 15.231 nhân khẩu của các xã: Thạch Khôi, Tân Hưng thuộc huyện Gia Lộc; 63,92 ha diện tích tự nhiên và 1.000 nhân khẩu của xã Ngọc Sơn thuộc huyện Tứ Kỳ; 38,98 ha diện tích tự nhiên thị trấn Lai Cách thuộc huyện Cẩm Giàng).

Thành phố Hải Dương có 7.138,60 ha diện tích tự nhiên và 187.405 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thành phố Hải Dương: Đông giáp huyện Thanh Hà; Đông Nam giáp huyện Tứ Kỳ; Đông Bắc giáp huyện Kim Thành; Tây giáp huyện Cẩm Giàng; Nam giáp huyện Gia Lộc; Bắc giáp huyện Nam Sách.

2. Thành lập phường Tứ Minh, phường Việt Hoà và mở rộng phường Hải Tân thuộc thành phố Hải Dương

a) Thành lập phường Tứ Minh thuộc thành phố Hải Dương trên cơ sở toàn bộ 673,75 ha diện tích tự nhiên và 12.343 nhân khẩu của xã Tứ Minh và 38,98 ha diện tích tự nhiên (phần diện tích tự nhiên của thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng điều chỉnh về thành phố Hải Dương).

Phường Tứ Minh có 712,73 ha diện tích tự nhiên và 12.343 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Tứ Minh: Đông giáp phường Thanh Bình thành phố Hải Dương; Tây giáp thị trấn Lai Cách, xã Cẩm Đoài, huyện Cẩm Giàng; Nam giáp xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc và xã Thạch Khôi, thành phố Hải Dương; Bắc giáp phường Việt Hoà, thành phố Hải Dương và thị trấn Lai Cách huyện Cẩm Giàng.

- Sau khi thành lập phường Tứ Minh, thị trấn Lai Cách thuộc huyện Cẩm Giàng còn lại 714,68 ha diện tích tự nhiên và 11.200 nhân khẩu.

b) Thành lập phường Việt Hoà thuộc thành phố Hải Dương trên cơ sở toàn bộ 615,43 ha diện tích tự nhiên và 8.457 nhân khẩu của xã Việt Hoà.

Phường Việt Hoà có 615,43 ha diện và 8.457 nhân khẩu.

 Địa giới hành chính phường Việt Hoà: Đông giáp phường Cẩm Thượng; Tây giáp thị trấn Lai Cách, xã Cao An, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng; Nam giáp phường Tứ Minh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương; Bắc giáp xã Minh Tân, huyện Nam Sách, xã Thượng Đạt, thành phố Hải Dương.

c) Mở rộng phường Hải Tân thuộc thành phố Hải Dương trên cơ sở điều chỉnh 63,92 ha diện tích tự nhiên và 1.000 nhân khẩu (phần diện tích tự nhiên và nhân khẩu của xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ điều chỉnh về thành phố Hải Dương).

Phường Hải Tân có 333,38 ha diện tích tự nhiên và 12.748 nhân khẩu.

 Địa giới hành chính phường Hải Tân: Đông giáp xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà; Tây giáp phường Thanh Bình, xã Thạch Khôi, thành phố Hải Dương; Nam giáp xã Tân Hưng, thành phố Hải Dương; Bắc giáp phường Lê Thanh Nghị, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương.

- Sau khi mở rộng phường Hải Tân, xã Ngọc Sơn còn lại 483,32 ha diện tích tự nhiên và 6.475 nhân khẩu.

3. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Hải Dương và thành lập các phường thuộc thành phố, diện tích tự nhiên, dân số và đơn vị hành chính trực thuộc thành phố và các huyện như sau:

a) Thành phố Hải Dương có 7.138,60 ha diện tích tự nhiên và 187.405 nhân khẩu, 19 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các phường: Thanh Bình, Ngọc Châu, Hải Tân, Quang Trung, Bình Hàn, Cẩm Thượng, Phạm Ngũ Lão, Lê Thanh Nghị, Nguyễn Trãi, Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Tứ Minh, Việt Hoà và các xã: Nam Đồng, Ái Quốc, An Châu, Thượng Đạt, Thạch Khôi, Tân Hưng.

b) Huyện Nam Sách còn lại 10.901,89 ha diện tích tự nhiên và 118.040 nhân khẩu, có 19 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Nam Hưng, Nam Tân, Hợp Tiến, Thanh Quang, Quốc Tuấn, Hiệp Cát, Nam Chính, Nam Trung, An Sơn, Thái Tân, Minh Tân, Hồng Phong, Nam Hồng, Cộng Hoà, Phú Điền; An Lâm, An Bình, Đồng Lạc và thị trấn Nam Sách.

c) Huyện Gia Lộc còn lại 11.181,37 ha diện tích tự nhiên và 137.586 nhân khẩu, có 23 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Liên Hồng, Thống Nhất, Trùng Khánh, Yết Kiêu, Gia Hoà, Lê Lợi, Phương Hưng, Toàn Thắng, Đoàn Thượng, Phạm Trấn, Đồng Quang, Quang Minh, Nhật Tân, Đức Xương, Hồng Hưng, Thống Kênh, Hoàng Diệu, Gia Lương, Gia Khánh, Gia Tân, Tân Tiến, Gia Xuyên và thị trấn Gia Lộc.

d) Huyện Tứ Kỳ còn lại 17.002,75 ha diện tích tự nhiên và 168.790 nhân khẩu, có 27 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Ngọc Sơn, Kỳ Sơn, Đại Đồng, Hưng Đạo, Ngọc Kỳ, Tái Sơn, Bình Lãng, Quang Phục, Tân Kỳ, Dân Chủ, Quảng Nghiệp, Đại Hợp, Quang Khải, Minh Đức, Đông Kỳ, Tây Kỳ, Tứ Xuyên, Văn Tố, Phượng Kỳ, Cộng Lạc, An Thanh, Quang Trung, Tiên Động, Nguyên Giáp, Hà Thanh, Hà Kỳ và thị trấn Tứ Kỳ.

đ) Huyện Cẩm Giàng còn lại 10.895,34 ha diện tích tự nhiên và 121.935 nhân khẩu, có 19 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Cẩm Hưng, Cẩm Hoàng, Cẩm Văn, Ngọc Liên, Thạch Lỗi, Cẩm Vũ, Đức Chính, Cẩm Sơn, Cẩm Định, Kim Giang, Lương Điền, Cao An, Tân Trường, Cẩm Phúc, Cẩm Điền, Cẩm Đông, Cẩm Đoài và thị trấn Lai Cách, thị trấn Cẩm Giàng.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng,

  Tài nguyên và Môi trường, Tài chính,

Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;

- HĐND, UBND tỉnh Hải Dương;

- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;

- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,

  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,

  các Vụ: ĐP, TCCB, TH, CN, NN, Công báo;

- Lưu: Văn thư, NC (5b). M

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

 (Đã ký)

  

      Nguyễn Tấn Dũng

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: QD30CP.DOC (55808 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.