Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND của UBND TP Cần Thơ : Về số lượng dân quân tự vệ thường trực cấp huyện, cấp xãvà chế độ chính sách áp dụng cho một số đối tượng được quy định tại Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố


ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

__________

Số: 51/2010/QĐ-UBND

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________ 

Cần Thơ, ngày  31  tháng 12  năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

Về số lượng dân quân tự vệ thường trực cấp huyện, cấp xã

và chế độ chính sách áp dụng cho một số đối tượng được quy định

tại Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố

__________________

  

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 85/2010/TT-BQP ngày 01 tháng 7 năm 2010 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn một số điều của Luật Dân quân tự vệ và Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân thường trực tại quận, huyện, xã, phường, thị trấn; Ban bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn và Tổ bảo vệ dân phố ở ấp, khu vực; Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã; quy định mức khoán và hỗ trợ kinh phí hoạt động của các đoàn thể cấp xã, ấp, khu vực và mức phụ cấp cho Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cấp xã.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Về số lượng dân quân tự vệ thường trực tại quận, huyện, xã, phường, thị trấn

1. Bố trí tại các quận, huyện 01 Tiểu đội (09 người) dân quân luân phiên thường trực;

2. Bố trí tại những xã, phường, thị trấn trọng điểm về quốc phòng - an ninh (theo danh sách phê duyệt của Tư lệnh Quân khu hàng năm) 01 Tiểu đội (từ 07 đến 10 người) dân quân thường trực.

Điều 2. Chế độ chính sách áp dụng cho một số đối tượng được quy định tại Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố

Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân thường trực tại quận, huyện, xã, phường, thị trấn; Ban bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn và Tổ bảo vệ dân phố ở ấp, khu vực; Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã; quy định mức khoán và hỗ trợ kinh phí hoạt động của các đoàn thể cấp xã, ấp, khu vực và mức phụ cấp cho Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cấp xã.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 và đăng báo Cần Thơ theo quy định của pháp luật;

Bãi bỏ Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định số lượng và mức phụ cấp đối với lực lượng Công an, quân sự thường trực tại xã, phường, thị trấn; Ban bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn và Tổ bảo vệ dân phố ở ấp, khu vực; Đội hoạt động xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn và Điều 3 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định chức danh, mức phụ cấp của những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực; phụ cấp kiêm nhiệm chức danh và khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức đoàn thể cấp xã.

2. Trong quá trình thực hiện nếu các đơn vị, địa phương có khó khăn vướng mắc, tổng hợp báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ, Sở Tài chính để được hướng dẫn giải quyết.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);

- TT. Thành ủy; TT. HĐND thành phố;

- TV. UBND thành phố;

- TT. UBMTTQVN và các Đoàn thể thành phố;

- Sở, ban ngành có liên quan;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố;

- UBND quận, huyện;

- UBND xã, phường, thị trấn;

- Website Chính phủ;

- TT Công báo; Báo Cần Thơ ;

- Chi cục Văn thư - Lưu trữ;

- Lưu: VT.NĐ.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Võ Thành Thống

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: QD51UB.DOC (58880 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.