Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND của UBND TP Cần Thơ : V/v ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

_____

Số: 12/2010/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

Cần Thơ, ngày 04 tháng 02 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ

____________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003; Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài nguyên Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ, Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 Chính phủ về việc bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ ;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Phụ lục 1 về đơn giá bồi thường nhà, công trình, vật kiến trúc, Phụ lục 2 về đơn giá bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; đồng thời hủy các văn bản sau:

a) Quyết định số 91/2008/QĐ-UB ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

b) Quyết định số 102/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2008 của ỦY ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 91/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hnàh Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái địn cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

c) Các quy định tại văn bản trước đây có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trái với nội dung Quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:

- VP CP (HN - TP. HCM);

- Bộ Tư pháp (Cục KT VBQPPL);

- Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng,

Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- TT. Thành ủy, TT. HĐND TP;

- Đoàn đại biểu Quốc hội TP;

- Thành viên UBND TP;

- UB Mặt trận tổ quốc thành phố;

- VP Thành ủy và các Ban đảng;

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND TP;

- VP UBND Thành phố (2A,3B);

- Sở, ban ngành TP;

- UBND quận, huyện;

- Website Chính phủ;

- Trung tâm Công báo;

- Báo Cần Thơ;

- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH


(đã ký)


Trần Thanh Mẫn

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: QD12UB2.DOC (482816 Byte)
QD12UB1.DOC (41984 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.