Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Thuận : Về việc giải thể Ban Quản lý khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

________

Số: 28/2011/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________

Ninh Thuận, ngày 14 tháng 7 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải thể Ban Quản lý khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn

trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận

_________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 489/TTr-SVHTTDL ngày 13 tháng 6 năm 2011, của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1303/TTr-SNV ngày 12 tháng 7 năm 2011 và Báo cáo kết quả thẩm định tại văn bản số 728/BC-STP ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Sở Tư pháp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giải thể Ban Quản lý khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành có liên quan

1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm:

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh đúng theo quy định hiện hành;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định tổ chức quản lý về vệ sinh môi trường và an ninh trật tự tại khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn thay thế Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

2. Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải có trách nhiệm bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an ninh, an toàn trong khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn theo địa giới hành chính.

3. Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm có trách nhiệm:

- Bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an ninh, an toàn trong khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn theo địa giới hành chính;

- Tổ chức cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn cho khách du lịch và nhân dân trong tỉnh tại khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn.

4. Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chuyển biên chế và nhân sự của Ban Quản lý khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn về Trung tâm Xúc tiến du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải đúng theo quy định.

5. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan về tài chính, tài sản của Ban Quản lý khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn đúng theo quy định hiện hành.

6. Các Sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải nhằm đảm bảo việc quản lý khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn đạt chất lượng và hiệu quả.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành và chấm dứt hiệu lực thi hành các Quyết định sau:

- Quyết định số 4445/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thành lập Ban Quản lý khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn;

- Quyết định số 4446/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn;

- Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc quản lý khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn tỉnh Ninh Thuận.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành trong tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Trưởng Ban Quản lý khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như khoản 2 Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Nộ vụ; Bộ VHTTDL;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- TT. Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận;

- CT và các PCT. UBND tỉnh;

- HĐND các huyện, thành phố;

- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;

- Cổng thông tin điện tử Ninh Thuận;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Trần Xuân Hoà

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: 28-11.doc (133632 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.