Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Điện Biên : Về việc điều chỉnh giá đất nông nghiệp năm 2011 tại xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng và các xã thuộc vùng ngập lòng hồ của Dự án Thủy điện Sơn La trên địa bàn huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

 

  __________

Số: 11/2011/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Điện Biên, ngày 22 tháng 4 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh giá đất nông nghiệp năm 2011 tại xã Ẳng Cang,

huyện Mường Ảng và các xã thuộc vùng ngập lòng hồ của Dự án Thủy điện

Sơn La trên địa bàn huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

______________

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Nghị định số: 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/07/2007 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung gía các loại đất;

Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/07/2007 của Chính Phủ;

Căn cứ Văn bản số 14/HĐND-KTNS ngày 21/4/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh giá đất nông nghiệp tại địa bàn xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng và các xã có đất nông nghiệp tại vùng ngập lòng hồ thuộc Dự án Thủy điện Sơn La, huyện Tủa Chùa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Giám đốc Sở Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh giá đất nông nghiệp năm 2011(đất trồng cây lâu năm) đối với diện tích đất bị thu hồi thuộc Bản Hon, xã Ảng Cang để xây dựng công trình Đài tưởng niệm liệt sỹ huyện Mường Ảng, cụ thể như sau:

1. Mức giá đề nghị điều chỉnh:

Đơn vị tính: 1.000đ/m2

TT

Loại đất, hạng đất

Khu vực 2

I

Đất trồng cây lâu năm

Giá đất theo QĐ số 30/2010/QĐ -UBND

Giá đất sau khi điều chỉnh

1

Hạng 4

7

12

 2. Mức giá quy định tại khoản 1 Điều này chỉ áp dụng cho việc bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm) bị thu hồi để xây dựng công trình Đài tưởng niệm liệt sỹ huyện Mường Ảng, không áp dụng cho các trường hợp khác.

Điều 2. Điều chỉnh giá đất nông nghiệp năm 2011 đối với các xã có đất thuộc vùng ngập lòng hồ thủy điện Sơn La trên địa bàn huyện Tủa Chùa, cụ thể như sau:

1. Mức giá điều chỉnh:

Đơn vị tính: 1.000đ/m2

TT

Loại đất, hạng đất

Khu vực 2

Khu vực 3

I

Đất trồng cây hàng năm và đất nuôi trồng thủy sản

Giá đất theo Quyết định số 30/2010/QĐ -UBND

Giá đất sau khi điều chỉnh

Giá đất theo Quyết định số 30/2010/QĐ -UBND

Giá đất sau khi điều chỉnh

1

Hạng 3

15

15

10

15

2

Hạng 4

10

10

8

10

3

Hạng 5

8

8

5

8

4

Hạng 6

5

5

3

5

II

Đất trồng cây lâu năm

 

 

 

 

1

Hạng 3

12

15

10

15

2

Hạng 4

10

10

8

10

3

Hạng 5

7

7

5

7

4

Hạng 6

5

5

3

5

 2. Mức giá quy định tại khoản 1 Điều này chỉ áp dụng cho việc bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi tại các xã có đất thuộc vùng ngập lòng hồ thủy điện Sơn La trên địa bàn huyện Tủa Chùa, không áp dụng cho các trường hợp khác.

Điều 3. Các quy định khi áp dụng giá các loại đất (ngoài các nội dung quy định tại Điều 1 và Điều 2 của Quyết định này) vẫn giữ nguyên như Quyết định số 30/2010/QĐ-UB ngày 28/12/2010 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2011.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng; Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;

- Văn phòng Chính phủ;

- Cục Kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- TT. HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Trung tâm công báo tỉnh;

- Lưu: VT, TM, TN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hoàng Văn Nhân

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: 11-11.doc (55296 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.