Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lào Cai : Ban hành Quy định về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI

 

  __________

Số: 26/2011/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Lào Cai, ngày 10 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai

 

  _________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 4 tháng 2 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 4 tháng 2 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Nghị định số 12/2010/NĐ-CP ngày 26/2/2010 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 4 tháng 2 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV, ngày 17/01/2006 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 371/TTr-SNV ngày 30 tháng 9 năm 2011,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012.

Bãi bỏ Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ngày 28/10/2008 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai và Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 27/8/2010 sửa đổi khoản 2 Điều 5 quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ các cơ quan hành chính nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ngày 28/10/2008 của UBND tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (QĐ);

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Nội vụ;

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- TT Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Cục KTVB – Bộ Tư pháp;

- Sở Nội vụ (03);

- Sở Tư pháp;

- Lãnh đạo VP;

- Báo Lào Cai, Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TCHCQT, các CV, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 Nguyễn Văn Vịnh

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: 26-11.doc (116736 Byte)
pluc 1.doc (45056 Byte)
pluc2.doc (41472 Byte)
pluc2.xls (38912 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.