Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Bình : Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hang giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH BÌNH

 

  __________

Số: 15/2011/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Ninh Bình, ngày 22 tháng 9 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các sở,

ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các lực lượng chức năng trong

công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hang giả và gian lận thương

mại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

________________

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 65/2010/QĐ- TTg ngày 25/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương và Giám đốc Sở Tư pháp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 47/QĐ- UB ngày 19/01/1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh trong công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu và kinh doanh trái phép khác.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo 127 tỉnh Ninh Bình; Thủ trưởng các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo 127 Trung ương;
- Bộ Công thương;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT, VP5, VP2, VP3, VP6, VP7, VP8;NN/

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đinh Văn Điến

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: 15-11.doc (111104 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.