Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Đăk Lăk : Về việc Quy định trình tự lập, gửi thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo niên độ ngân sách hàng năm thuộc nguồn vốn do địa phương quản lý


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐẮK LẮK

  __________

Số: 05/2012/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Đắk Lắk, ngày 15 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Quy định trình tự lập, gửi thẩm định và thông báo

kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo

niên độ ngân sách hàng năm thuộc nguồn vốn do địa phương quản lý

______________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính Quy định việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 612/TTr-STC ngày 21 tháng 12 năm 2011,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1 Nay quy định trình tự lập, gửi, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo niên độ ngân sách hàng năm (sau đây gọi tắt là quyết toán năm) thuộc nguồn vốn do địa phương quản lý, cụ thể như sau:

1. Trình tự lập, gửi, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định báo cáo quyết toán năm:

a) Nguồn vốn do ngân sách cấp tỉnh quản lý:

- Các chủ đầu tư là các đơn vị trực thuộc các Sở, ban, ngành ở tỉnh lập báo cáo quyết toán năm gửi các Sở, ban, ngành và gửi Sở Tài chính. Trường hợp báo cáo quyết toán năm của chủ đầu tư lập chưa đúng quy định các Sở, ban, ngành ở tỉnh thông báo cho chủ đầu tư hoàn chỉnh báo cáo hoặc lập lại báo cáo để thẩm định;

- Các chủ đầu tư khác lập báo cáo quyết toán năm gửi Sở Tài chính;

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh thẩm định quyết toán của các chủ đầu tư thuộc trách nhiệm quản lý đồng thời tổng hợp, lập báo cáo quyết toán năm gửi Sở Tài chính;

- Sở Tài chính thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm gửi các chủ đầu tư, các Sở, ban, ngành và Kho bạc Nhà nước tỉnh; tổng hợp vào quyết toán ngân sách địa phương hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn;

- Trường hợp báo cáo quyết toán năm của chủ đầu tư lập chưa đúng quy định, Sở Tài chính thông báo cho chủ đầu tư và các Sở, ban, ngành hoàn chỉnh báo cáo hoặc lập lại báo cáo để thẩm định.

b) Nguồn vốn do ngân sách huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là cấp huyện) quản lý:

- Chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán năm, gửi Phòng Tài chính Kế hoạch;

- Phòng Tài chính Kế hoạch thẩm định quyết toán của các chủ đầu tư thuộc trách nhiệm quản lý; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán năm gửi Sở Tài chính;

- Trường hợp báo cáo quyết toán năm của chủ đầu tư chưa đúng quy định, Phòng Tài chính Kế hoạch thông báo cho chủ đầu tư hoàn chỉnh báo cáo hoặc lập lại báo cáo để thẩm định;

- Sau khi thẩm định, Phòng Tài chính Kế hoạch thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm gửi các chủ đầu tư và Kho bạc nhà nước huyện; tổng hợp vào quyết toán ngân sách địa phương hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân để trình Hội đồng nhân dân huyện phê chuẩn.

c) Nguồn vốn do ngân sách xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là cấp xã) quản lý:

- Ủy ban nhân dân xã lập báo cáo quyết toán năm gửi Phòng Tài chính Kế hoạch; đồng thời tổng hợp vào quyết toán ngân sách địa phương hàng năm trình Hội đồng nhân dân xã phê chuẩn;

- Phòng Tài chính Kế hoạch thẩm định quyết toán năm của Ủy ban nhân dân xã; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán năm gửi Sở Tài chính;

- Trường hợp báo cáo quyết toán năm của Ủy ban nhân dân xã lập chưa đúng quy định, Phòng Tài chính Kế hoạch thông báo cho đơn vị hoàn chỉnh báo cáo hoặc lập lại báo cáo để thẩm định;

- Sau khi thẩm định, Phòng Tài chính Kế hoạch thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm gửi Ủy ban nhân dân xã và Kho bạc Nhà nước huyện; tổng hợp vào quyết toán ngân sách địa phương hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để trình Hội đồng nhân dân huyện phê chuẩn.

2. Thời hạn gửi báo cáo, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm:

a) Thời hạn gửi báo cáo quyết toán năm:

- Đối với vốn do ngân sách cấp tỉnh quản lý: Chủ đầu tư và các Sở, ban, ngành cấp tỉnh gửi báo cáo quyết toán năm cho Sở Tài chính trước ngày 01 tháng 4 năm sau;

- Đối với vốn do ngân sách cấp huyện quản lý: Chủ đầu tư gửi báo cáo quyết toán năm cho Phòng Tài chính Kế hoạch trước ngày 15 tháng 3 năm sau;

- Đối với vốn do ngân sách cấp xã quản lý: Ủy ban nhân dân xã gửi báo cáo quyết toán năm cho Phòng Tài chính Kế hoạch trước ngày 01 tháng 3 năm sau.

b) Thời hạn thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm: Trong thời hạn 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định), Sở Tài chính và Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện phải hoàn thành việc thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm đối với từng cơ quan, đơn vị.

Điều 2. Những nội dung không quy định tại Quyết định này thực hiện theo Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính Quy định việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Vụ pháp chế - Bộ Xây dựng
- Cục Kiểm tra VB-Bộ Tư pháp;
- Các Ban thuộc HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tỉnh;
- Website tỉnh, TT Công báo;
- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP; Các P, TT;
- Lưu: VT, CN.(VT.100)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lữ Ngọc Cư

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: 05-12.doc (51200 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.