Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hưng Yên : Ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng công an - quân sự trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HƯNG YÊN

  __________

Số: 01/2012/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Hưng Yên, ngày 05  tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng công an - quân sự

trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự

an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng

________________

  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật An ninh quốc gia ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Quốc phòng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng;

Theo đề nghị của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Tờ trình số 126/TTr-CA-QS ngày 22/12/2011,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy chế phối hợp giữa lực lượng công an - quân sự trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 107/2003/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;

- Bộ Công an;

- Bộ Quốc phòng;

- Cục Kiểm tra văn bản – Bô Tư pháp;

- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, CVNCH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Nguyễn Văn Thông

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: 01-12.doc (103424 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.