Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội : Về việc ban hành Quy chế quản lý, điều hành ngân sách các cấp chính quyền thuộc thành phố Hà Nội


UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  __________

Số: 08/2012/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế quản lý, điều hành ngân sách

 các cấp chính quyền thuộc thành phố Hà Nội

 

  __________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 107/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính về triển khai hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (Tabmis);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 5070/TTr-STC ngày 08/11/2011 và công văn số 1099/STC-QLNS ngày 15/3/2012,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, điều hành ngân sách các cấp chính quyền thuộc thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 62/2004/QĐ-UBND ngày 27/4/2004 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý và điều hành ngân sách các cấp chính quyền thuộc thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể thuộc Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Thành ủy; TT HĐND;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo);
- Các Đ/c PCT UBND TP;
- Ban KTNS-HĐND TP;
- Các PVP, các phòng chuyên viên;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Trung tâm tin học công báo, Cổng giao tiếp điện tử TP; Website Chính phủ;
- Báo Hà Nội mới, Báo KTĐT;
- Lưu VT, KTh.
(UBNDTP giao UBND quận, huyện, TX sao gửi tới UBND các xã, phường, thị trấn trực thuộc)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Huy Tưởng

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: 08-12.doc (99840 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.