Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 498/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Đinh Hữu Phượng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Bộ Công an


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________

Số :  498/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________

Hà Nội,  ngày 25 tháng  4  năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng

đối với đồng chí Đinh Hữu Phượng, Phó Tổng cục trưởng

Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Bộ Công an

______

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 1751-CVNS/BTCTW ngày 25 tháng 4 năm 2007;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an tại văn bản số 07/ĐUCATW ngày 06 tháng 12 năm 2006; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 133/TTr-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2007, 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Đinh Hữu Phượng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Bộ Công an.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công an và Thiếu tướng Đinh Hữu Phượng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :

- Như Điều 3;

- Ban Bí thư (để b/c);

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ CA);

- VPCP: BTCN,  PCN Kiều Đình Thụ,

  các Vụ NC, TCCB; 

- Lưu : VPBCS (2), VT. 22

THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 Nguyễn Tấn Dũng

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: QD498TTG.DOC (305664 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.