Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn :  Ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

_________________

Số: 89/2007/QĐ-BNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà nội, ngày 01 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH  

 Ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi

khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

  _______________________

 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 02/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về Kiểm dịch thực vật;

Căn cứ Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo, thay thế Quyết định số 84/2002/QĐ-BNN ngày 24 tháng 9 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như  Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ ;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Cơ quan trung ương và các đoàn thể;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Tổng cục Hải quan;

- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;

- Công báo Chính phủ;

- Các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ;

- Lưu VP, Cục BVTV.

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Bá Bổng

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: QD89BNN.DOC (76800 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.