Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội : Về việc công bố bảng giá nhân công, hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công cho các công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội quản lý xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

______

 

Số: 18/2008/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________

 

Hà nội, ngày 31 tháng 03 năm 2008


 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố bảng giá nhân công, hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công cho các công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội quản lý xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

_____

 

Uý BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/1/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đấu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 166/2007NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;

Căn cứ Nghị định số 167/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam cho thuê mướn lao động;

Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định một số điều quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng bằng nguồn vốn nhà nước do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội quản lý theo Nghị đinh 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2007NĐ-CP ngày 13/6/2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Chính phủ

Xét đề nghị tại tờ trình liên sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư số 471/TTr-LS ngày 28 tháng 3 năm 2008,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố bảng giá nhân công, hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công cho các công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội quản lý xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội đối với khối lượng xây dựng thực hiện từ ngày 01/01/2008 (Xem tại phụ lục I và phụ lục II kèm theo văn bản này) để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định một số điều quản lý chi phí đầu tư xây đựng công trình sử dụng bằng nguồn vốn nhà nước do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội quản lý theo Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 về sửa đổi, bồ sung một số điều của Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về quản lý chi phí đầu tư xây đựng công trình của Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc: các sở, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi gửi:

- Như điều 3;

- TT TU, TTHĐND TP;

- BXD, BTP;

- Đ/c CT UBND TP;

- Các Đ/c PCT UBND TP;

- CPVP, các phòng CV;

- Lưu: VT

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Khôi

 

BẢNG GIÁ NHÂN CÔNG, HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG VÀ CHI PHÍ MÁY THI CÔNG ĐỐI VỚI KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI THỰC HIỆN TỪ NGÀY 01/01/2008

( Kèm theo Quyết định số 18 /2008/UBND ngày 31/3 /2008 của UBND Thành phố Hà Nội )

 

Bảng giá nhân công này là một trong các số liệu dùng để xây dựng đơn giá xây dựng khi lập dự toán xây dựng công trình.

I- Phương pháp xác định bảng giá nhân công.

1- Căn cứ pháp lý

Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Nghị định 03/2008/NĐ-CP ngày 07/1/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Nghị định số 166/2007NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;

Nghị định số 167/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ quy định mức lương tối thiều vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt nam cho thuê mướn lao động;

Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/1 2/2004 của Chính Phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;

Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí  đầu tư xây dựng công trình;

Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định một số điều quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng bằng nguồn vốn nhà nước do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội quản lý theo Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 vê quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Chính phủ;

2- Nguyên tắc xác định bảng giá nhân công.

Giá nhân công được tính trên cơ sở tiền lương tối thiểu vùng và các khoản lương phụ, phụ cấp lương do nhà nước quy định, cụ thể như sau:

Lương tối thiểu vùng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn các quận là: 620.000 đồng/1 tháng.

Lương tối thiểu vùng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn các huyện là : 580.000 đồng/1 tháng.

Phụ cấp lưu động ở mức 20% tiền lương tối thiểu.

MN số khoản lương phụ ( Nghỉ lễ, tết, phép.. ) bằng 12% lương cơ bản.

Một số chi phí khoán trực tiếp cho người lao động tính bằng 4% so với tiền lương cơ bản.

II- Hướng dẫn áp dụng:

1. Phụ lục I: Sử đụng khi xác định đơn giá xây dựng công trình để lập dự toán xây dựng công trình trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật do Bộ Xây dựng, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội công bố

2. Phụ lục II: Sử dụng khi lập dự toán Xây dựng công trình trên cơ sở các tập đơn giá xây dựng công trình do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà nội công bố

3. Đối với các công trình xây dựng trên cả địa bàn Quận và Huyện của Thành phố Hà Nội thì Chủ đấu tư, nhà thầu, tổ chức tư vấn tiến hành xác định khối lượng xây dựng công trình trên từng địa bàn Quận, Huyện để lập dự toán xây dựng công trình.

4. Trong quá trình sử dụng nếu gặp vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng Hà Nội để nghiên cứu, tổng hợp trình UBND Thành phố xem xét giải quyết./.

 

BẢNG GIÁ NHÂN CÔNG

Bảng A1 – Ngành 8 – Xây dựng cơ bản  - nhóm I

 

Phụ lục I

Cấp bậc thợ

Giá nhân công ( Đồng/ ngày công )

 

Công trình xây dựng trên địa bàn Quận (Lương tối thiểu vùng 620.000 đồng/ tháng )

Công trình xây dựng trên địa bàn Huyện (Lương tối thiểu vùng 580.000 đồng/ tháng )

I

47.645

44.571

II

55.390

51.816

III

64.518

60.356

IV

75.306

70.448

V

88.030

82.351

VI

103.244

96.583

VII

120.948

113.145

 

BẢNG GIÁ NHÂN CÔNG

Bảng Al- Ngành 8 - Xây dựng cơ bản - nhóm II

 

Cấp bậc thợ

Giá nhân công ( Đồng/ ngày công )

 

công trình xây dựng trên địa bàn Quận (Lương tối thiểu vùng 620.000 đồng./ tháng )

công trình xây dựng trên địa bàn Huyện (Lương tối thiểu vùng 580.000 đồng/tháng)

I

50.964

47.676

II

58.986

55.180

III

68.667

64.237

IV

79.732

74.588

V

90.010

87.009

VI

108.223

101. 241

VII

126.480

118.320

 

BẢNG GIÁ NHÂN CÔNG

Bảng Al- Ngành 8 - Xây dựng cơ bản - nhóm III

 

Cấp bậc thợ

Giá nhân công ( Đồng/ ngày công )

 

Công trình xây dựng trên địa bàn Quận (Lương tối thiểu vùng 620.000 đồng/ tháng)

Công trình xây dựng trên địa bàn Huyện (Lương tối thiểu vùng 580.000 đồng/tháng)

l

55.943

52.334

II

65.071

60.873

III

75.583

70.706

IV

88.030

82.35/

V

102.69/

96.066

VI

120.1 18

112.368

VII

140.311

131.258

 

Ghi chú: Các nội dung công việc thực hiện của Nhóm I, nhóm 11 - Ngành 8 - Xây dựng cơ bản được quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004, cụ thể như sau:

 

Nhóm I

- Mộc, nề, sắt

- Lắp ghép cấu kiện; thí nghiệm hiện trường;

Sơn vôi và cắt lắp kính;

- Bê tông;

- Duy tu, bảo dưỡng đường băng sân bay

- Sửa chữa cơ khí tại hiện trường;

Công việc thủ công khác.

Nhóm II

- Vận hành các loại máy xây dựng;

- Khảo sát, đo đạc xây dựng;

- Lắp đặt máy móc, thiết bị, đường ống;

- Bảo dưỡng máy thi công;

- Xây dựng đường giao thông;

- Lắp đặt turbine có công suất < 25 Mw;

- Gác chắn đường ngang, gác chấn cầu chung thuộc ngành đường sắt;

- Quản lý, sửa chữa thường xuyên đường bộ, đường sắt. đường thuỷ nội địa;

- Tuần đường, tuần cầu, tuần hầm đường sắt, đường bộ;

- Kéo phà, lắp cầu phao thủ công.

Nhóm III

- Xây lắp đường dây điện cao thế;

- Xây lắp thiết bị trạm biến áp;

- Xây lắp cầu;

- Xây lắp công trình thuỷ;

- Xây dựng đường băng sân bay;

- Công nhân địa vật lý;

- Lắp đặt turbine có công suất > = 25 Mw;

- Xây dựng công trình ngầm;

- Xây dựng công trình ngoài biển;

- Xây dựng công trình thuỷ điện, công trình đầu mối thuỷ lợi;

- Đại tu làm mới đường sắt.


 

Phục lục II

 1- Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công (Bảng 1)

STT

Nội dung

Hệ số điều

chỉnh ( KĐCNC )

1

Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công đối với các công trình xây dựng trên địa bàn các Quận so chi phí nhân công tại các tập đơn giá xây dựng công trình (Phần xây đựng, phần lắp đặt, phần khảo sát xây dựng) do UBND Thành phố Hà Nội công bố.

1,38

2

Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công đối với các công trình xây dựng trên địa bàn các Huyện so với chi phí nhân công tại các tập đơn giá xây dựng công trình (Phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát xây dựng ) do UBND Thành phố Hà Nội công bố.

1,29

 

2- Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công (Bảng 2)

STT

Nội dung

Hệ số điều

chỉnh ( KĐCMTC)

1

Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công đối với các công trình xây dựng trên địa bàn các Quận so với chi phí máy thi công tại các tập đơn giá xây dựng công trình (Phần xây đựng, phần lắp đặt) do UBND Thành phố Hà Nội công bố

l,084

2

Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công đối với các công trình xây dựng trên địa bàn các Huyện so với chi phí máy thi công tại các tập đơn giá xây dựng công trình (Phần xây dựng, phấn lắp đặt) do UBND Thành phố Hà Nội công bố

1,06

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: QD18UB.DOC (124708 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.