Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 14/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng : Về việc Ban hành thiết kế điển hình


BỘ XÂY DỰNG
BỘ XÂY DỰNG

____

Số: 14/2008/QĐ-BXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2008
 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành thiết kế điển hình

________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

Theo đề nghị của Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị & nông thôn tại tờ trình số: 451/KTQH-ĐHH ngày 25/9/2008 về việc trình ban hành thiết kế điển hình.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

 

QUYẾT ĐỊNH :

 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này 03 tập thiết kế điển hình:

- Bệnh viện huyện

- Ký túc xá sinh viên

- Khu trung tâm văn hoá thể thao cấp xã

Điều 2. Thiết kế điển hình trên được áp dụng trong công tác nghiên cứu thiết kế và xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường, Viện trưởng Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị & nông thôn và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- VP Chính Phủ; (Đã ký)

- Công báo;

- UBND các tỉnh, Thành phố;

- Chủ nhiệm đề tài;

- Lưu VP, Vụ PC, Vụ KHCN&MT.

 

KT.BỘ TRƯỞNG

Thứ trưởng

 

(Đã ký)

 

GS.TSKH. Nguyễn Văn Liên

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: QD14BXD.DOC (39424 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.