Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang : Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH AN GIANG

_____

Số: 06/2010/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

Long Xuyên, ngày 05 tháng 02  năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu  tổ chức của Sở Y tế tỉnh An Giang

_________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25 tháng 4 năm 2008 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Xét đề nghị tại Tờ trình số: 65/TTr.SYT ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Giám đốc Sở Y tế và Tờ trình số 152/TTr-SNV ngày 28 tháng 01 năm 2010 của Giám đốc Sở  Nội vụ tỉnh An Giang,

 

QUYẾT  ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Sở Y tế tỉnh An Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- Website Chính phủ;

- Bộ Y tế;

- TT. Tỉnh ủy;

- TT.HĐND tỉnh;

- CT, các PCT.UBND tỉnh;

- VP. UBND tỉnh;

- TT.Công báo, Tổ công tác Đề án 30 tỉnh;

- Sở, ban ngành tỉnh;

- UBND huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu: VT, SNV/40.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Lâm Minh Chiếu

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: QD6UB.DOC (94720 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.