Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư số 68/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Thông tư số 60/2011/TT-BNNPTNT ngày 9/9/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  hướng dẫn kiểm tra về chất lượng muối nhập khẩu


BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

______________

Số: 68/2011/TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2011

 

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Thông tư số 60/2011/TT-BNNPTNT

ngày 9/9/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 hướng dẫn kiểm tra về chất lượng muối nhập khẩu

______________________________________

 

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định 01/2008/NĐ-CP;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Thông tư số 60/2011/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 9 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm tra về chất lượng muối nhập khẩu (sau đây gọi là Thông tư số 60/2011/TT-BNNPTNT) như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số nội dung tại Thông tư số 60/2011/TT-BNNPTNT như sau:

1. Bãi bỏ nội dung về công bố hợp chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 3; khoản 1 Điều 7; điểm c khoản 3 Điều 7; Phụ lục II, Phụ lục III.

2. Sửa đổi, thay thế cụm từ "trước khi nhập khẩu người nhập khẩu phải công bố tiêu chuẩn áp dụng phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật" bằng cụm từ " phải đáp ứng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3974-2007 về muối thực phẩm, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 8-2:2011/BYT đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm"  tại khoản 2 Điều 5.

3. Sửa đổi, thay thế cụm từ " tiêu chuẩn công bố áp dụng" bằng cụm từ "Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3974-2007 về muối thực phẩm, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 8-2:2011/BYT đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm"  tại khoản 2 Điều 8; điểm a, điểm b khoản 2 Điều 9; khoản 1, khoản 3 Điều 10.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2011.

2. Cục trưởng Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thuỷ sản và Nghề muối, Chánh văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Lãnh đạo Bộ;

- Các Bộ: Tài Chính; Công Thương; KH&CN;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Tổng cục Hải quan;

- Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp;

- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính-Văn phòng Chính phủ;

- Các Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòng - Bộ NN&PTNT;

- Sở NN&PTNT, các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Website Chính phủ; Công báo Chính phủ;

- Website Bộ NN&PTNT;

- Website Cục Chế biến, Thương mại NLTS và NM;

- Lưu: VT, CB.

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Hồ Xuân Hùng

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: TT 68.doc (35840 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.