Thông tin chi tiết Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn số 8665/VPCP-HC của Văn phòng Chính phủ : V/v gửi file điện tử hồ sơ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
___________
Số: 8665/VPCP-HC
V/v gửi file điện tử hồ sơ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________
Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2011
 
Kính gửi:
 
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Hội đồng nhân dân và  Ủy ban nhân dân các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91.
 
Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại Tờ trình số 8279/TTr-VPCP ngày 21 tháng 11 năm 2011 về việc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương gửi kèm file điện tử khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết công việc, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Tất cả các văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (trừ văn bản có nội dung mật) đề nghị giải quyết công việc thuộc thẩm quyền xử lý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngoài bộ hồ sơ giấy đều phải đính kèm file điện tử của toàn bộ hồ sơ trình. Nếu hồ sơ trình không đính kèm file điện tử sẽ được coi như không đảm bảo thủ tục hành chính và Văn phòng Chính phủ sẽ không xử lý.
2. Việc gửi song song hồ sơ giấy kèm hồ sơ, văn bản số hóa bắt đầu thực hiện từ ngày 15 tháng 12 năm 2011.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Cơ yếu Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ,
Cục, đơn vị trực thuộc;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, HC (3) VHL (220)
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 (Đã ký)
 
Kiều Đình Thụ

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: 8665.doc (30208 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.