Thông tin chi tiết Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn số 184/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ : V/v tổ chức Festival cảng biển quốc tế lần thứ nhất năm 2012 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 184/TTg-KTN

V/v tổ chức Festival cảng biển quốc tế lần thứ nhất năm 2012 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (công văn số 7607/UBND-VP ngày 22 tháng 12 năm 2011) và ý kiến của các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 130/BVHTTDL-VHCS ngày 17 tháng 01 năm 2012), Công an (công văn số 122/BCA-A81 ngày 12 tháng 01 năm 2012), Giao thông vận tải (công văn số 482/BGTVT-KHĐT ngày 19 tháng 01 năm 2012), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 377/BKHĐT-LĐVX ngày 19 tháng 01 năm 2012) và Ngoại giao (công văn số 286/BNG-VHĐN-UNESCO ngày 06 tháng 02 năm 2012) về việc tổ chức Festival cảng biển quốc tế lần thứ nhất năm 2012 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc tổ chức Festival cảng biển quốc tế lần thứ nhất năm 2012 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và ý kiến của các Bộ tại các văn bản nêu trên; kinh phí tổ chức lễ hội do đơn vị tổ chức đảm nhiệm, không sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và đơn vị có liên quan xây dựng, phê duyệt nội dung, chương trình cụ thể và phương án tổ chức lễ  hội bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả thiết thực và tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình từ trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội.

3. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng quy chế quản lý các lễ hội (Festival) ngành nghề, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;

- Các Bộ: Công an, Giao thông vận tải, Quốc phòng,

  Ngoại giao, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,

  Tài nguyên và Môi trường;

- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý,

  Nguyễn Hữu Vũ, Nguyễn Quang Thắng,

 các Vụ:  KTTH, ĐP, NC, KGVX, QHQT, TKBT,

 Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, KTN (3b).Hiền 29

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 (Đã ký)

 

Hoàng Trung Hải

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: 184.doc (33792 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Phó Tổng Giám đốc phụ trách: Lê Việt Đông
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.