Thông tin chi tiết Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn số 4267/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ : V/v thuế bảo vệ môi trường đối với bao bì, túi ni lông


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 4267/VPCP-KTTH

V/v thuế bảo vệ môi trường đối với bao bì, túi ni lông

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2012.

 

Kính gửi:

Các Bộ: Tài chính, Công Thương,

Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 6545/BTC-CST ngày 14 tháng 5 năm 2012 về việc thuế bảo vệ môi trường đối với bao bì, túi ni lông, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc với đề xuất của Bộ Tài chính tại công văn số 6545/BTC-CST nêu trên. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp và cơ quan liên quan:

a) Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý những vướng mắc thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quy chế làm việc của Chính phủ (ban hành kèm theo Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012).

b) Hướng dẫn, xử lý ngay những vướng mắc thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật thuế bảo vệ môi trường và pháp luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường căn cứ Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ: ban hành trước ngày 31 tháng 7 năm 2012 quy định về túi ni lông đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường thuộc diện không chịu thuế bảo vệ môi trường để làm căn cứ pháp lý cho việc thực hiện; trong khi văn bản hướng dẫn này chưa ban hành được, phối hợp với Bộ Tài chính xử lý ngay việc không thu thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông sản xuất, nhập khẩu mà doanh nghiệp có đủ căn cứ chứng minh được và bảo đảm tương ứng với các sản phẩm đã được nước ngoài quy định là "thân thiện với môi trường".

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ,

- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh,

                            Hoàng Trung Hải;

- VPCP: BTCN, 

               các PCN: Phạm Văn Phượng,

                                 Kiều Đình Thụ,

Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL;

- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S.17.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

 

Phạm Văn Phượng

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: 4267.doc (32256 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.