Thông tin chi tiết Văn bản chỉ đạo điều hành

Quyết định số 797/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

________

Số:    797/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày  26   tháng 6    năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

 cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo

————

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Y tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu bằng 70% mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo (theo chuẩn nghèo quốc gia), kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

Điều 2. Nguồn kinh phí hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo

1. Ngân sách trung ương hỗ trợ 70% mệnh giá mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo đối với các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách và tỉnh Quảng Ngãi.

2. Ngân sách trung ương hỗ trợ 35% mệnh giá mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo đối với các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương dưới 50%.

3. Các địa phương còn lại, bố trí từ ngân sách địa phương.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Tài chính có trách nhiệm cân đối, bố trí ngân sách trung ương hỗ trợ cho các địa phương theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 2 Quyết định này.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Bố trí ngân sách địa phương cùng với nguồn hỗ trợ của ngân sách trung ương để thực hiện hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo quy định tại Điều 1 Quyết định này;

b) Căn cứ khả năng ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác có thể quyết định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu quy định tại Điều 1 Quyết định này;

c) Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ theo quy định tại Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được thực hiện từ năm ngân sách 2012.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

   - Ban Bí thư Trung ương Đảng;

   - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

   - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,cơ quan thuộc Chính phủ;

   - VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

   - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

   - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

   - Văn phòng Chủ tịch nước;

   - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

   - Văn phòng Quốc hội;

   - Toà án nhân dân tối cao;

   - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

   - Kiểm toán Nhà nước;

   - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

   - Ngân hàng Chính sách Xã hội;

   - Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

   - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

   - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

   - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,

   - các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

   - Lưu: Văn thư, KTTH (5b).

THỦ TƯỚNG 

 

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: 797.doc (60416 Byte)
Văn bản khác
LUẬT THỦ ĐÔ (21/11/2012)
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.