Thông tin chi tiết Văn bản chỉ đạo điều hành

Quyết định số 1369/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc bổ nhiệm đồng chí Đặng Xuân Hoan, giữ chức Trợ lý đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

________

 Số:   1369/QĐ-TTg

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________________________________

Hà Nội, ngày  24  tháng 9  năm 2012

                                                                               

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm đồng chí Đặng Xuân Hoan, giữ chức Trợ lý

đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng,

Phó Thủ tướng Chính phủ 

_________

  

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ ý kiến của Ban Bí thư tại văn bản số 4099-CV/VPTW, ngày 19  tháng 9 năm 2012;

Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại Tờ trình số 6238/TTr-VPCP ngày 15 tháng 8 năm 2012; Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 143/TTr-BNV ngày 30 tháng 8 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Đặng Xuân Hoan, Hàm Vụ trưởng, Thư ký Phó Thủ tướng Chính phủ, giữ chức Trợ lý đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đồng chí Đặng Xuân Hoan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ban Bí thư (để b/c);

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

  Cổng TTĐT, các Vụ: TV, TCCB (2),

   Cục QT, VPBCS (3);

- Lưu: VT, TCCV. AT 32

THỦ TƯỚNG

 

 (Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: 1369.doc (34304 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.