Thông tin chi tiết Văn bản chỉ đạo điều hành

Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (ngày 11 tháng 6 năm1948 - ngày 11 tháng 6 năm 2013)


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

____

Số: 01/CT-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________________________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013

  

CHỈ THỊ

Về việc tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh

ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước

(ngày 11 tháng 6 năm 1948 - ngày 11 tháng 6 năm 2013)

_______________

 

Trong giai đoạn khó khăn, gian khổ, ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc để khơi dậy tinh thần yêu nước của toàn dân, tạo nên sức mạnh tinh thần và vật chất vô cùng to lớn, đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác hết sức vẻ vang. Tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn được Đảng và Nhà nước ta phát triển và vận dụng một cách sáng tạo trong từng giai đoạn cách mạng. Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên phạm vi cả nước đã có những chuyển biến tích cực. Truyền thống thi đua yêu nước của nhân dân ta là động lực tinh thần quý báu, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước. Nhằm tiếp tục thực hiện tư tưởng của Bác về thi đua yêu nước trong giai đoạn mới, ngày 04 tháng 3 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 258/QĐ-TTg về việc lấy ngày 11 tháng 6 hàng năm là Ngày truyền thống Thi đua yêu nước.

Để thiết thực kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức phát động các phong trào thi đua bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương ngay từ đầu năm 2013, gắn với tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm 2012, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc bằng các hình thức thích hợp, tiết kiệm, kết hợp với việc gặp mặt, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước và trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' của cơ quan, địa phương, đơn vị nhân dịp kỷ niệm Ngày Sinh nhật Bác, 19 tháng 5 năm 2013 và Ngày truyền thống Thi đua yêu nước, 11 tháng 6 năm 2013.

2. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phát hiện, khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích; chú trọng khen thưởng xứng đáng cho các cá nhân trực tiếp công tác, chiến đấu, lao động, học tập; khen thưởng tập thể nhỏ có nhiều thành tích; phát hiện nhân tố mới xuất hiện từ các phong trào thi đua để khen thưởng.

3. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc một cách thiết thực, trang trọng và tiết kiệm bằng việc tổ chức Lễ báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hội thảo...

4. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương mở chuyên mục giới thiệu các gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức giao lưu các gương điển hình tiên tiến trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan báo chí khác ở trung ương và địa phương.

5. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên về việc tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp đẩy mạnh các hoạt động chào mừng 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung  ương, các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

7. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;       

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- UB Giám sát tài chính QG;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT,

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, TCCV (3b).KN. 240.       

THỦ TƯỚNG

 

 

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: 1CT.doc (49664 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Phó Tổng Giám đốc phụ trách: Lê Việt Đông
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.