Thông tin chi tiết Văn bản chỉ đạo điều hành

Quyết định số 150/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

____

Số: 150/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________________________________

Hà Nội, ngày  14 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

__________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công số 04/2012/PL-UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 494/NQ-UBTVQH13 ngày 18 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu đến năm 2015:

a) Xây dựng và hoàn thiện quy trình xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ; xây dựng trung tâm lưu giữ nguồn gen đã được giám định để phục vụ cho công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin;

b) Điều tra tại 63 tỉnh, thành phố để thu thập, tổng hợp, cập nhật, bổ sung thông tin về liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ còn thiếu thông tin, thông tin về mộ và nghĩa trang liệt sĩ;

c) Thực hiện việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định gen;

d) Xác định bằng phương pháp thực chứng thông qua tìm kiếm, quy tập, khớp nối thông tin khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ; phương pháp giám định gen khoảng 10.000 hài cốt liệt sĩ (khoảng 5% số hài cốt hiện chưa có thông tin).

2. Mục tiêu đến năm 2020:

a) Xây dựng, ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin;

b) Xác định bằng phương pháp thực chứng thông qua tìm kiếm, quy tập, khớp nối thông tin đạt 7.000 hài cốt liệt sĩ; phương pháp giám định gen đạt 70.000 hài cốt liệt sĩ (khoảng 20% số hài cốt hiện chưa có thông tin).

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỀ ÁN

1. Điều tra, thu thập thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin liệt sĩ:

Điều tra, thu thập thông tin về liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ còn thiếu thông tin, mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và dữ liệu tổng thể nghĩa trang liệt sĩ trong cả nước.

Xây dựng phần mềm quản lý và cơ sở dữ liệu thông tin liệt sĩ.

2. Xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng hoặc phương pháp giám định gen.

III. CÁC GIẢI PHÁP

1. Về thông tin, tuyên truyền:

Tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của nhân dân, đồng đội, thân nhân liệt sĩ trong hoạt động cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ và hài cốt liệt sĩ.

Đề cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, bộ phận tổ chức  thực hiện trực tiếp hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị truyền thông khác thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình trao đổi, thu thập thông tin; phát triển hệ thống cung cấp thông tin liên quan đến hài cốt liệt sĩ.

2. Nâng cao năng lực của các cơ sở giám định gen:

a) Đầu tư nâng cấp bảo đảm thực hiện xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đạt 4000 mẫu/năm cho các đơn vị sau đây:

- 01 đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng;

- 01 đơn vị thuộc Bộ Công an;

- 01 đơn vị thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

b) Đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đặc biệt là các giám định viên. 

c) Thành lập và kiện toàn bộ phận giúp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

3. Hợp tác quốc tế

Tăng cường hợp tác quốc tế nhằm trao đổi kinh nghiệm, thông tin, hỗ trợ kỹ thuật và các nguồn lực khác cho công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

4. Kinh phí thực hiện Đề án

Ngân sách nhà nước và sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thành lập Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin do 01 Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban và đại diện một số Bộ, ngành liên quan là thành viên.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Tổ chức triển khai thực hiện Đề án; hằng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin;

b) Xây dựng và triển khai kế hoạch thông tin tuyên truyền trong việc cung cấp thông tin và phối hợp xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin;

c) Xây dựng, hoàn thiện và ban hành quy trình xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin;

d) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các địa phương trong triển khai thực hiện xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

3. Bộ Quốc phòng:

a) Cung cấp cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hồ sơ liên quan khi quy tập và bàn giao hài cốt liệt sĩ; giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh;

b) Chỉ đạo cơ sở giám định gen thuộc Bộ Quốc phòng được phân công trong việc thực hiện xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

4. Bộ Công an: Chỉ đạo cơ sở giám định gen thuộc Bộ Công an được phân công trong việc thực hiện xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

5. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Chỉ đạo cơ sở giám định gen thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam được phân công trong việc thực hiện xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

6. Bộ Tài chính: Có trách nhiệm bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Đề án theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

7. Bộ Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và những thông tin khác phục vụ cho công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

8. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam: Tiếp tục thực hiện các chuyên mục thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; phát động phong trào cung cấp, kết nối thông tin phục vụ công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; đẩy mạnh hoạt động của chương trình truyền hình “Trở về từ ký ức”.

9. Các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Trong phạm vi trách nhiệm được giao thực hiện công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

10. Hội Cựu chiến binh: Vận động cựu chiến binh cung cấp thông tin, phối hợp trong công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

11. Mời Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên, nhân dân và cộng đồng trong công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Hội Cựu chiến binh;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP,

  Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NC, TKBT;

- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).N. 124

THỦ TƯỚNG

 

 

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: 150.doc (52736 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.