Thông tin chi tiết Văn bản chỉ đạo điều hành

Quyết định số 315/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  _______

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_______

Số: 315/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013

__________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 09 tháng 12 năm 2000;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ “Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 – 2013 với các nội dung sau:

1. Mục đích

Thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp nhằm hỗ trợ cho người sản xuất nông nghiệp chủ động khắc phục và bù đắp thiệt hại tài chính do hậu quả của thiên tai, dịch bệnh gây ra, góp ph