Thông tin chi tiết Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn số 1443/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ : V/v Phê duyệt danh mục dự án ưu tiên thuộc Chương trình SP-RCC


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1443/TTg-QHQT

V/v Phê duyệt danh mục dự án ưu tiên thuộc Chương trình SP-RCC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2012

 

Kính gửi:

 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 105/BTNMT-HTQT-m ngày 12/9/2012, số 2996/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 24/8/2012, số 45/TTr-BTNMT ngày 24/8/2012, số 2692/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 31/7/2012, số 1839/BTNMT-KTTVBĐKH 04/6/2012, số 74/TTr-BTNMT ngày 23/12/2011, số 4949/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 30/12/2011); ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2279/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 05/4/2012), của Bộ Tài chính (công văn số 5104/BTC-QLN ngày 16/4/2012), của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2208/BNN-TCTL ngày 19/7/2012) về việc phê duyệt danh mục các dự án ưu tiên thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (Chương trình SP-RCC), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc triển khai, thực hiện 61 dự án thuộc danh mục các dự án ưu tiên của Chương trình SP-RCC (danh mục kèm theo), như kiến nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại văn bản số 45/TTr-BTNMT ngày 24 tháng 8 năm 2012.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất phương án cân đối ngân sách từ các nguồn vốn viện trợ và vốn vay theo Chương trình SP-RCC để bố trí vốn cho các dự án trên theo khả năng vay vốn tài trợ và khả năng cân đối ngân sách nhà nước hàng năm và theo mức độ ưu tiên của các dự án; tổng hợp vào kế hoạch vốn đầu tư phát triển của ngân sách nhà nước hàng năm trong giai đoạn 2013-2015, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan hướng dẫn các địa phương tiến hành các bước tiếp theo theo đúng quy định và trình tự về quản lý đầu tư.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp ngay các thông tin theo đề nghị nêu trong công hàm số JF:635/2012 ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

3. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo cho các nhà tài trợ, các cơ quan và địa phương liên quan biết về ý kiến trên của Thủ tướng Chính phủ để phối hợp thực hiện.

4. Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn việc sử dụng nguồn vốn dành cho các dự án thuộc Chương trình SP-RCC theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thứ nhất Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu (văn bản số 20/TB-VPCP ngày 18 tháng 01 năm 2012)./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg CP, các PTTg;

- Các PTTg;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;

các Vụ: TH, KTN, KTTH, Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT (3). 27

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

Hoàng Trung Hải

 

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: 1443.doc (33280 Byte)
Danh muc.pdf (927358 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.