Báo cáo của Chính phủ năm 2018

Tổng hợp việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn
17/09/2018 16:30:00


Báo cáo số 385/BC-CP
In bài
Các tin khác
Việc triển khai Nghị quyết về giám sát chuyên đề và hoạt động chất vấn của Quốc hội khóa XIV lĩnh vực nội vụ
Việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2017
Việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2017
Kết quả triển khai Nghị quyết số 44/2017/QH14 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn liên quan đến lĩnh vực y tế tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV
Việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn về lĩnh vực tài chính từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV
Việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV
Tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về hoạt động chất vấn của Quốc hội trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Việc thực hiện Nghị quyết số 33/2016/QH14 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Tổng hợp việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn
Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 55/2017/QH14 của Quốc hội về hoạt động chất vấn liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông
Việc triển khai Nghị quyết về Giám sát chuyên đề và hoạt động chất vấn của Quốc hội khóa XIV về lĩnh vực nội vụ
Về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 33/2016/QH14 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn (Lĩnh vực công thương)
Về việc thực hiện Nghị quyết số 44/2017/QH14 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV
Việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
Kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
Kết quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, thứ 3, thứ 4 khóa XIV về chất vấn, trả lời chất vấn và tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn
Tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIV thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan của Chính phủ
Kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm năm 2017

Báo cáo của Chính phủ năm 2018

Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
Kết quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019
Về việc triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 43/2017/QH14 về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020
Tổng hợp kết quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa XIV
Về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 33/2016/QH14 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn lĩnh vực công thương
Tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan của Chính phủ
Kết quả triển khai Nghị quyết số 44/2017/QH14 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn liên quan đến lĩnh vực y tế tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 113/2015/QH13 của Quốc hội về tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội Khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn và Nghị quyết số 63/2018/QH14 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV
Tổng hợp việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa XIV
Việc triển khai Nghị quyết về giám sát chuyên đề và hoạt động chất vấn lĩnh vực nội vụ của Quốc hội khóa XIV (cập nhật, bổ sung đến ngày 15/9/2018)
Việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn về lĩnh vực tài chính từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV
Tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về hoạt động chất vấn của Quốc hội trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn
Việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn lĩnh vực tài nguyên và môi trường từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
Đánh giá 3 năm thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi (Giai đoạn 2016-2018)
Thực hiện Nghị quyết số 55/2017/QH14 ngày 24/11/2014 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp 4 Quốc hội khóa XIV về thi hành Luật Tố tụng hành chính
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 55/2017/QH14 của Quốc hội Khóa XIV về hoạt động chất vấn lĩnh vực thông tin và truyền thông
Về việc thực hiện Nghị quyết số 44/2017/QH14 về hoạt động chất vấn lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV
Việc thực hiện Nghị quyết số 33/2016/QH14 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn lĩnh vực ngân hàng từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
Đánh giá 3 năm thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi (Giai đoạn 2016-2018)
Tổng hợp việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn
Việc triển khai Nghị quyết về giám sát chuyên đề và hoạt động chất vấn của Quốc hội khóa XIV lĩnh vực nội vụ
Việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2017
Việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2017
Kết quả triển khai Nghị quyết số 44/2017/QH14 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn liên quan đến lĩnh vực y tế tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV
Việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn về lĩnh vực tài chính từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV
Việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV
Tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về hoạt động chất vấn của Quốc hội trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Việc thực hiện Nghị quyết số 33/2016/QH14 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Tổng hợp việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn
Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 55/2017/QH14 của Quốc hội về hoạt động chất vấn liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông
Việc triển khai Nghị quyết về Giám sát chuyên đề và hoạt động chất vấn của Quốc hội khóa XIV về lĩnh vực nội vụ
Về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 33/2016/QH14 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn (Lĩnh vực công thương)
Về việc thực hiện Nghị quyết số 44/2017/QH14 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV
Việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
Kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
Kết quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, thứ 3, thứ 4 khóa XIV về chất vấn, trả lời chất vấn và tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn
Tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIV thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan của Chính phủ
Kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm năm 2017
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.