Object reference not set to an instance of an object.
Object reference not set to an instance of an object.
Object reference not set to an instance of an object.
Object reference not set to an instance of an object. Thông tư số 102/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí