Object reference not set to an instance of an object.
Object reference not set to an instance of an object.
Object reference not set to an instance of an object.
Object reference not set to an instance of an object. Nghị quyết số 931/NQ-UBTVQH14 của ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI: Về việc thành lập thị xã Đông Hòa và các phường thuộc thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên